Jun 20, 2019   3:31 p.m. Valéria
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Alžbeta Medveďová, PhD.
Identification number: 19372
University e-mail: alzbeta.medvedova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Department of Nutrition and Food Quality Assessment (IFSN FCFT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Prevalence of resistant Staphylococcus aureus in wastewater and sludge
Written by (author): Ing. Jana Kaiserová
Department: Department of Nutrition and Food Quality Assessment (IFSN FCFT)
Thesis supervisor: Ing. Alžbeta Medveďová, PhD.
Opponent:RNDr. Barbora Vidová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Prevalencia výskytu rezistentných izolátov Staphylococcus aureus v odpadových vodách a stabilizovaných kaloch
Summary:Cieľom tejto práce bolo stanoviť výskyt stafylokokov, Staphylococcus aureus a jeho rezistentných kmeňov v odpadových vodách na prítoku, odtoku, v stabilizovanom kale a v biofilme tvorenom na kanalizačných potrubiach. Výsledky analýzy sú dôkazom, že táto grampozitívna baktéria je bežným kontaminantom odpadových vôd a následne aj stabilizovaných kalov, ktoré sa na čistiarňach odpadových vôd uskladňujú a môžu sa používať aj v poľnohospodárstve. Z celkových stafylokokov je najdominantnejším druhom S. aureus. Najnižšia koncentrácia S. aureus bola zaznamenaná na odtoku (1,94 +-0,66) log KTJ/ml, najvyššia vo vzorkách odobraných z kalov (3,44 +-0,87) log KTJ/g. Na prítoku bola koncentrácia S. aureus (2,47 +-0,58) log KTJ/ml. V ďalšom kroku bola analyzovaná prevalencia rezistentných kmeňov voči 10 rôznym antibiotikám (ampicilín, ciprofloxacín, cefoxitín, erytromycín, gentamicín, chloramfenikol, tetracyklín, vankomycín, penicilín a meticilín) v minimálnych inhibičných koncentráciách deklarovaných európskou (EUCAST), ale aj americkou (CLSI) normou určujúcou hranice rezistencie. Pri porovnaní európskej a americkej normy môžeme považovať za najúčinnejšie antibiotiká ciprofloxacín a chloramfenikol, avšak nie v absolútnej miere. Penicilín, vankomycín, erytromycín a meticilín sa prejavili ako najmenej účinné antibiotiká, voči ktorým bolo rezistentných takmer 50 % kmeňov. Následne bolo cieľom izolovať z odpadových vôd izoláty meticilín rezistentných stafylokokov a potvrdiť ich identitu pomocou mikrobiologických, biochemických a molekulárnych metód. Celkovo som zozbierala 17 izolátov MRSA, pri identifikácii, ktorých som použila Gramovo farbenie a mikroskopiu, katalázový test, koagulázový test, API test, PCR metódu a MALDI-TOF spektrometriu. Aj napriek správnemu postupu izolácie typickej kolónie, sa mi nepodarilo nájsť zhodu s druhom S. aureus ani v jednom prípade. V poslednej časti práce som sa zamerala na popis dynamiky rastu 17 izolátov v modelovom prostredí GTK bujónu pri 15 °C. Z kultivačných pokusov sa získali rastové údaje (lag fáza, rastová rýchlosť, čas zdvojenia), ktoré sa vyhodnocovali pomocou Baranyiho D-modelu. Priemerná hodnota rastovej rýchlosti bola (0,140 +-0,019) log KTJ/ml.h, lag-fáza trvala (8,1 +-3,4) h a v stacionárnej fáze sa dokázali pomnožiť na denzitu (8,14 +-0,02) log KTJ/ml.
Key words:rezistencia, antibiotiká, odpadové vody a kaly, Staphylococcus aureus

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited