Jun 25, 2019   7:50 a.m. Tadeáš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Alžbeta Medveďová, PhD.
Identification number: 19372
University e-mail: alzbeta.medvedova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Department of Nutrition and Food Quality Assessment (IFSN FCFT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Occurence of microorganisms in bottled mineral waters
Written by (author): Bc. Martin Kočiš-Kovaľ
Department: Department of Nutrition and Food Quality Assessment (IFSN FCFT)
Thesis supervisor: Ing. Alžbeta Medveďová, PhD.
Opponent:Ing. Eva Kadlečíková
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Výskyt mikroorganizmov v balených minerálnych vodách
Summary:Témou bakalárskej práce bolo analyzovať kvantitatívne zastúpenie mikroorganizmov v balených minerálnych vôd so zameraním na popísanie vplyvu prítomnosti ochucujúcej zložky a typu obalu na kvantitatívne zastúpenie mikroorganizmov v minerálnych vodách. Na základe kultivačných mikrobiologických metód stanovením celkového počtu mikroorganizmov na neselektívnej pôde možno konštatovať, že všetkých 11 analyzovaných vzoriek minerálnych balených vôd spĺňalo limit v intervale <100 KTJ/ml. Ochucujúca zložka vo vzorke minerálnej vody Bonaqua, ale aj Rajec mala za následok zvýšenie celkového počtu mikroorganizmov oproti jemne sýtenej vode tej istej značky minerálnej balenej vody. Na základe výsledkov analýzy mikrobiologickej záťaže minerálnej vody Sulinka balenej v plastovej a sklenej fľaši, možno konštatovať, že voda v plastovej fľaši obsahovala prekvapivo o 32 % menej mikroorganizmov, ako tá istá voda balená v sklenej fľaši. Avšak na celkovú mikrobiologickú kvalitu balených vôd môže vplývať aj dátum a čas plnenia vzorky a hygiena počas jej balenia. Opakovaným používaním plastovej fľaše sa počet mikroorganizmov v nej prirodzene zvyšoval o 95 % po prvom použití a o ďalších 78 % po druhom použití. Ďalším cieľom práce bolo získať izoláty z jednotlivých analyzovaných vzoriek a pomocou vybraných základných identifikačných testov určiť pravdepodobnú príslušnosť jednotlivých kontaminantov. Pomocou Gramovho farbenia, mikroskopického a makroskopického vzhľadu, katalázového testu a databázy prístupnej na webovom portály microbe-canvas.com bola určená pravdepodobná druhová príbuznosť 50 % izolovaných kolónií.
Key words:minerálna voda, mikrobiálna kontaminácia, identifikácia mikroorganizmov

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited