Jun 17, 2019   11:33 a.m. Adolf
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Alžbeta Medveďová, PhD.
Identification number: 19372
University e-mail: alzbeta.medvedova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Department of Nutrition and Food Quality Assessment (IFSN FCFT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Ability of S. aureus to produce biofilm in dependence on environmental factors
Written by (author): Ing. Ivana Jurinová
Department: Department of Nutrition and Food Quality Assessment (IFSN FCFT)
Thesis supervisor: Ing. Alžbeta Medveďová, PhD.
Opponent:RNDr. Barbora Vidová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Schopnosť izolátov S. aureus tvoriť biofilm v závislosti od faktorov prostredia
Summary:Cieľom diplomovej práce bolo kvantitatívne popísať vplyv aktivity vody (v rozsahu av 1,0 až 0,86), pH (6,5 až 4,0) a ich kombinácií (pH 6,0; 5,5 a 5,0 a av 0,99 a 0,97) na schopnosť tvorby biofilmu izolátmi S. aureus 14733 a 2064 pri teplote 37 °C a 30 °C na dvoch rozdielnych kontaktných materiáloch – plaste a dvoch typoch nehrdzavejúcej ocele. Porovnaním schopnosti oboch izolátov tvoriť biofilm na dvoch rozdielnych platničkách z nehrdzavejúcej ocele, typ M a L, som zistila, že neboli zaznamenané štatisticky významné rozdiely (α < 0,05). Na základe získaných výsledkov možno ďalej konštatovať, že tvorba biofilmu sa u oboch izolátov a pri oboch teplotách podporila pri prídavkoch soli do 5 % a až s ďalším znížením aktivity vody klesala schopnosť S. aureus produkovať biofilm. Jeho tvorbu som ale zaznamenala aj pri hodnote av 0,855 a to pri oboch použitých kontaktných materiáloch. Z hľadiska vplyvu znižujúcej sa hodnoty pH pri 30 ºC sa tvorba biofilmu na nehrdzavejúcej oceli u oboch sledovaných izolátov s klesajúcim pH postupne znižovala, pri 37 ºC sa znižovala po pH 5,5 a následne začala narastať až na najvyššiu dosiahnutú hodnotu. Najnižšie dosiahnuté počty buniek tvoriacich biofilm boli pri oboch sledovaných teplotách zaznamenané prirodzene pri pH 4,0. V prípade tvorby biofilmu na plaste sa s klesajúcou hodnotou pH pri 37 °C úmerne znižovala aj tvorba biofilmu, pri teplote 30 °C nastala výrazná inhibícia tvorby biofilmu až pri pH 4,0. Pri spoločnom pôsobení oboch faktorov som zaznamenala významnú inhibíciu tvorby biofilmu na plastovom materiáli u oboch izolátov, pri oboch teplotách v porovnaní s vplyvom pôsobenia jednotlivých faktorov. Pri tvorbe biofilmu na povrchu z nehrdzavejúcej ocele sa množstvo vytvoreného biofilmu znížilo až pri pôsobení kombinácie prídavku soli a pH 5,0, avšak nie v dostatočnej miere. Na základe získaných výsledkov možno teda predpokladať, že použitá kombinácia faktorov av a pH nedokáže spoľahlivo eliminovať biofilm, avšak agresívnejšou kombináciou oboch sledovaných faktorov by sa mohli dosiahnuť uspokojivejšie výsledky. Preto ako najúčinnejší spôsob inhibície tvorby biofilmu na oboch materiáloch sa preukázalo rýchle zníženie hodnoty pH na úroveň blízku pH 4,0, kedy počty produkčných izolátov budú na úrovni nižšej ako 6 log poriadkov.
Key words:S. aureus, biofilm, nehrdzavejúca oceľ, plast, environmentálne faktory

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited