18. 7. 2019  21:19 Kamila
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Alžbeta Medveďová, PhD.
Identifikačné číslo: 19372
Univerzitný e-mail: alzbeta.medvedova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Kvantitatívna analýza vplyvu faktorov prostredia na rast Staphylococcus aureus
Autor: Ing. Adriana Havlíková, PhD.
Pracovisko: Oddelenie výživy a hodnotenia potravín (ÚBM FCHPT)
Vedúci práce: Ing. Alžbeta Medveďová, PhD.
Oponent:Ing. Zuzana Sirotná
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Kvantitatívna analýza vplyvu faktorov prostredia na rast Staphylococcus aureus
Abstrakt:V diplomovej práci sa popísal vplyv meniace sa hodnoty aktivity vody a inkubačnej teploty na dynamiku rastu S. aureus 2064 v modelovom prostredí. Hodnoty aktivity vody testovaných médií boli upravené chloridom sodným v rozmedzí hodnôt od av = 1,0 až 0,86 a experimenty boli vykonané pri teplotách 15, 18, 21 a 25 °C v BHI a GTK bujóne. Na základe kultivačných pokusov sa získali rastové čiary a príslušné rastové parametre a s využitím matematických rovníc sa opísal vplyv aktivity vody na dynamiku rastu S. aureus 2064 v modelových podmienkach pri sledovaných inkubačných Teplotách. Intenzita rastu bola štatisticky vysoko významne pozitívne určovaná klesajúcou koncentráciou chloridu sodného. Na základe získaných výsledkov možno konštatovať, že S. aureus 2064 znášal pri teplote inkubácie 15 °C prídavok NaCl v koncentrácii 13,05 % (av = 0,893) a 10,6 % (av = 0,897) v GTK a BHI bujóne, v poradí. Pri teplotách 18 a 21 °C dochádzalo ku kompletnej redukcii počtov S. aureus 2064 pri koncentrácii NaCl vyššej ako 15 % (pri av = 0, 890 v GTK bujóne a pri av = 0,871 v BHI bujóne). Pri teplote 25 °C toleroval S. aureus 2064 aj 18,17 %-nú koncentráciu soli a jeho rast bol inhibovaný až koncentráciou vyššou ako 19 %, čomu odpovedá hodnota aktivity vody av = 0,859 a av = 0,851 v GTK, resp. BHI bujóne. Vplyv aktivity vody na trvanie lag-fázy S. aureus 2064 bol popísaný pri každej teplote v oboch bujónoch pomocou Arrheniovho modelu modifikovaného podľa Daveya, pričom indexy diskrepancie (Df v %) dosahovali hodnoty od 20,7 do 32,7 %. Podobne ako trvanie lag-fázy, aj hodnota rastovej rýchlosti bola pre každú teplotu a oba bujóny popísaná pomocou Gibsonovej modelu. Tento model možno na základe validačných koeficientov považovať za presný a spoľahlivý, čo dokumentujú validačné koeficienty pohybujúce sa v rozmedzí Bf = 0,999 až 1,001; % Df = 7,6 až 22,3. Spoločný vplyv inkubačnej teploty a aktivity vody na rast S. aureus 2064 bol v sekundárnej fáze matematického modelovania popísaný lineárnym Ratkowskeho modelom a priebeh jeho závislosti určovali nasledujúce lineárne rovnice: sqrt GrGTK = 0,151[(T - Tmin)sqrt(av - av,min)] - 0,097 (R2GTK = 0,967) a pre BHI bujón: sqrt GrBHI = 0,143[(T - Tmin)sqrt(av - av,min)] - 0,085 (R2BHI = 0,885), pričom na základe validačných koeficientov sa očakávajú 25 až 30 % nepresnosti v predpovediach rastových rýchlostí pre S. aureus.
Kľúčové slová:aktivita vody, Staphylococcus aureus, prediktívna mikrobiológia, teplota

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie len anotácie a abstraktov záverečnej práce, kontaktov, ak autor alebo školiteľ nesúhlasia so zverejnením celého textu. Autor môže uviesť kontaktné údaje (ako nepovinné).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene