Jun 19, 2019   3:11 a.m. Alfréd
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Alžbeta Medveďová, PhD.
Identification number: 19372
University e-mail: alzbeta.medvedova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Department of Nutrition and Food Quality Assessment (IFSN FCFT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:An Analysis of the Environmental Factors Effect on the Growth of Escherichia coli
Written by (author): Ing. Filip Rosskopf
Department: Department of Nutrition and Food Assessment (IBM FCFT)
Thesis supervisor: Ing. Alžbeta Medveďová, PhD.
Opponent:Ing. Zuzana Sirotná, MPH
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Analýza vplyvu faktorov prostredia na rast Escherichia coli
Summary:ROSSKOPF, Filip, Bc.: Analýza vplyvu faktorov prostredia na rast Escherichia coli. [Diplomová práca] -- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Fakulta chemickej a potravinárskej technológie. Ústav biochémie, výživy a ochrany zdravia. -- Vedúci práce: Ing. Alžbeta Medveďová, PhD.. Konzultant: prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD. -- Bratislava, 2013. 75 s. V predkladanej diplomovej práci som sledoval dynamiku rastu Escherichia coli BR v UHT mlieku v závislosti od faktorov prostredia, inkubačnej teploty a prítomnosti baktérií mliečneho kysnutia. Izolát bol získaný z ovčieho hrudkového syra a jeho príslušnosť k druhu Escherichia coli bola dokázaná diagnostickými testami. Na základe PCR analýzy možno konštatovať, že izolát E. coli BR nedisponuje génmi zodpovednými za produkciu verotoxínov 1 a 2, génu, ktorý umožňuje tvorbu AE lézií a ehx génu, ktorý spôsobuje tvorbu enterohemolyzínu. Na základe kultivačných pokusov v teplotnom intervale 8 až 46 °C možno konštatovať, že dynamika rastu izolátu E. coli BR v mlieku bola pozitívne determinovaná inkubačnou teplotou, čo sa odzrkadlilo v skracovaní dĺžky lag-fázy a intenzívnejšom raste izolátu v exponenciálnej fáze. Údaje zo získaných rastových čiar boli v sekundárnej fáze matematického modelovania vyhodnotené pomocou Rossovho kardinálneho CTMI modelu, na základe ktorého boli vypočítané kardinálne teploty pre rast E. coli v mlieku. Minimálna teplota rastu študovaného mikroorganizmu dosahuje hodnotu Tmin = 3,7 °C, maximálna rastová teplota je Tmax = 46,6 °C s teplotným optimom Topt = 40,8 °C. Pri takto zistenej optimálnej teplote bola vypočítaná rastová rýchlosť GRopt = 0,804 log KTJ.ml-1.h-1. Druhá časť experimentálnej časti práce bola venovaná popísaniu vplyvu inkubačnej teploty v spojení s kyslomliečnou mezofilnou kultúrou Fresco pri teplotách 12, 15, 18, 21, 25 a 30 °C na dynamiku rastu E. coli. Na základe získaných výsledkov sme dospeli k záveru, že prídavok kultúry Fresco negatívne vplýva na rast E. coli pri všetkých sledovaných teplotách, čo znamená, že účinok inhibície stúpa so zvyšujúcim prídavkom kyslomliečnych baktérií.
Key words:Escherichia coli, baktérie mliečneho kysnutia, dynamika rastu, prediktívna mikrobiológia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited