Jun 27, 2019   1:07 p.m. Ladislav
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Alžbeta Medveďová, PhD.
Identification number: 19372
University e-mail: alzbeta.medvedova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Department of Nutrition and Food Quality Assessment (IFSN FCFT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The Growth Quantification of Lactobacillus acidophilus NCFM (Howaru Dophilus)
Written by (author): Ing. Tatiana Mančušková, PhD.
Department: Department of Nutrition and Food Assessment (IBM FCFT)
Thesis supervisor: Ing. Alžbeta Medveďová, PhD.
Opponent:Ing. Martin Tomáška, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Kvantifikácia rastu Lactobacillus acidophilus NCFM (Howaru Dophilus)
Summary:Súhrn MANČUŠKOVÁ, Tatiana, Bc.: Kvantifikácia rastu Lactobacillus acidophilus NCFM (Howaru Dophilus). [Diplomová práca] -- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Fakulta chemickej a potravinárskej technológie. Ústav biochémie, výživy a ochrany zdravia. -- Vedúci práce: Ing. Alžbeta Medveďová, PhD.. Konzultant: Ing. Adriana Studeničová -- Bratislava, 2013. 110 s. V diplomovej práci sa kvantitatívne a kvalitatívne charakterizoval rast a metabolická aktivita Lactobacillus acidophilus NCFM (Howaru Dophilus) v závislosti od faktorov prostredia v modelovom a reálnom živnom médiu. Probiotický kmeň je komerčnou kultúrou, ktorú poskytla firma Rajo a.s. (Bratislava, SR) a na základe identifikačných testov možno konštatovať, že sa jedná o monokultúru pozostávajúcu len z druhu Lactobacillus acidophilus. Z kultivačných pokusov v UHT mlieku a v MRS bujóne sa získali rastové čiary a príslušné rastové parametre boli analyzované v sekundárnej fáze matematického modelovania pomocou Gibsonovej modelu. Rastová rýchlosť v MRS bujóne bola štatisticky významne determinovaná zvyšovaním inkubačnej teploty podľa rovnice lnm_MRS= -0,3133 T^2+ 1,5918 T-2,1282, (R2 = 0,941) a v mlieku podľa rovnice lnm_mlieko= -0,2355 T^2+ 1,2331 T-1,9496, (R2 = 0,868). Na základe týchto rovníc sa vypočítala optimálna teplota pre rast študovanej kultúry v MRS bujóne a v mlieku, Topt = 40,5 °C a Topt = 40,1 °C, v poradí. S použitím kardinálneho sekundárneho modelu sa overila optimálna teplota a definovali sa ďalšie kardinálne teploty pre rast Lb. acidophilus Howaru v MRS bujóne (Topt = 40,2 °C, Tmin = 15,4 °C, Tmax = 46,0 °C) a v mlieku (Topt = 40,3 °C, Tmin = 14,3 °C, Tmax = 46,6 °C). Na základe validačných koeficientov možno predpokladať, že skutočné hodnoty rastových rýchlostí kmeňa Howaru sa budú líšiť o 24,6 % a o 22,0 % od hodnôt predpovedaných Gibsonovej modelom, resp. o 18,8 % a o 25,6 % od predikcií kardinálneho modelu v MRS bujóne a UHT mlieku, v poradí. Na základe výsledkov dosiahnutých počas tzv. prežívacích testov kultúry v MRS bujóne pri kolísavej chladničkovej teplote a pri teplote 6 °C možno predpokladať, že koncentrácia životaschopných buniek sa nezmení počas 1 mesiaca skladovania za daných podmienok a následné odumieranie bude intenzívnejšie pri nestabilnej teplote prostredia. Ďalšou časťou práce bola analýza vplyvu zloženia rastového média a atmosféry na dynamiku rastu kmeňa Howaru v mlieku a v MRS bujóne. Prídavok mono- a disacharidov a zmena redoxného potenciálu nemali očakávaný výrazný pozitívny vplyv na zvýšenie dynamiky rastu probiotického kmeňa. Na druhej strane, dostatok voľných aminokyselín a produktov metabolizmu mezofilnej kultúry Fresco stimulovali rast Lb. acidophilus, čo sa prejavilo zrýchlením rastu študovanej kultúry v exponenciálnej fáze. Podľa výsledkov izotachoforetickej analýzy produkcie organických kyselín možno konštatovať, že kultúra Howaru je homofermentatívnou kultúrou. V závislosti od zloženia rastového média inkubovaného pri 37 °C sa koncentrácia kyseliny mliečnej v MRS bujóne pohybovala v intervale od 1,12 g.l-1 (inkubácia pri 15 % CO2) do 14,39 g.l-1 (MRS bujón s glukózou), s priemernou hodnotu 11,57 g.l-1. V prípade inkubácie Howaru v mlieku sa dosahovali výrazne nižšie priemerné výťažky kyseliny mliečnej 4,78 g.l-1, pričom najnižšia produkcia kyseliny mliečnej (1,13 g.l-1) bola zaznamenaná pri kultivácii kmeňa Howaru za anaeróbnych podmienok a naopak najvyššia výťažnosť (11,57 g.l-1) bola dosiahnutá pri inkubácii v mlieku s prídavkom tryptónu.
Key words:Lactobacillus acidophilus NCFM (Howaru Dophilus), prediktívna mikrobiológia, dynamika rastu , metabolická aktivita

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited