Oct 21, 2020   4:15 p.m. Uršuľa
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. František Uherek, PhD.
Identification number: 1937
University e-mail: frantisek.uherek [at] stuba.sk
 
Prorektor - Vedenie STU (REKP REK)
Vice-chancellor - Slovak university of technology in Bratislava
 

Contacts
     
Lesson
     
Projects          
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Design and properties simulation of selected photonic devices
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Návrh a simulácia vlastností vybraných fotonických prvkov
Summary:
Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom a simuláciou vlastností troch vybraných typov fotonických prvkov. Tieto návrhy boli vykonané v simulačnom programe RSoft CAD. Prvým navrhnutým prvkom bol jedno-módový vlnovod na materiálovom základe Si/SiO2/SiON/SiOx. V práci boli za pomoci simulácií nájdené optimálne rozmery pre pásikový a hrebeňový typ vlnovodu na spomenutom materiálovom základe. Hrebeňový vlnovod, navrhnutý v prvej časti praktickej sekcie tejto práce, slúžil ako vstupný a výstupný vlnovod v druhom navrhovanom fotonickom prvku, ktorým bol 1x2 MMI delič. Rozmery tohto deliča boli optimalizované za pomoci simulačného programu a následne bol vyhodnotený jeho optický výstup a spektrálna šírka. Tretím navrhovaným prvkom bol vlnovod s elektro-optickým efektom. Ako materiál bol zvolený BaTiO3, z dôvodu jeho vyššieho elektro-optického koeficientu v porovnaní s ostatnými, bežne využívanými materiálmi. Na záver boli vyhodnotené jeho elektro-optické vlastnosti, ktoré boli následne porovnané s bežne používaným elektro-optickým materiálom LiNbO.
Key words:
vlnovod, MMI delič, elektro-optická modulácia, BaTiO3

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited