Oct 26, 2020   8:09 a.m. Demeter
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. František Uherek, PhD.
Identification number: 1937
 
 
External colleague - Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)

     
     
     
     Bodies
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Dissertation thesis
Thesis title:
Photonic devices for optical communication systems.
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor: prof. Ing. František Uherek, PhD.
Opponent 1:
Opponent 2:RNDr. Eva Majková, DrSc.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Fotonické prvky pre optické komunikačné systémy.
Summary:
Práca sa zaoberá návrhom, modelovaním a simuláciami fotonických prvkov, s využitím progresívnych fotonických štruktúr, pre použitie v optických komunikačných systémoch (OKS). Progresívne fotonické štruktúry boli navrhnuté za účelom zlepšenia vlastností fotonických prvkov a ich následnej lepšej integrovateľnosti do fotonických integrovaných obvodov (PIC). Prvá časť práce sa stručne venuje šíreniu elektromagnetického žiarenia v optickom prostredí a nchádza sa v nej prehľad progresívných fotonických štruktúr. Tieto fotonické štruktúry sa vyznačujú špecifickými vlastnosťami, ktoré do značnej miery ovplyvňujú dopadajúce elektromagnetické žiarenie. Medzi tieto štruktúry patria fotonické kryštály (PhC), ako aj vrstvy kovových nanočastíc (NPs). Ďalšia časť je venovaná základnému opisu simulačných metód využívaných pre charakterizáciu navrhnutých štruktúr a fotonických prvkov. Návrh, modelovanie a simulácie fotonických prvkov a štruktúr sa realizovali v softvérovom balíku RSoft's Photonic Component Design Suite, ktorý okrem CAD (Computer-aided design) prostredia pre modelovanie štruktúr spolupracuje s rôznymi simulačnými nástrojmi využívajúcich radu simulačných metód pre simuláciu a charakterizáciu vlastností navrhnutých a namodelovaných fotonických štruktúr. Tieto simulácie boli využité na návrh štruktúr s najvhodnejšími parametrami pre ich následné využitie vo fotonických prvkoch. Podrobnejšie boli charakterizované PhC a kovové nanoštruktúry tvorené plazmonickými NPs. Pomocou simulácií boli ukázané možnosti zlepšenia vlastností fotonických prvkov využívajúcich progresívne štruktúry na základe ich porovnania s návrhmi fotonických prvkov bez týchto štruktúr.
Key words:fotonický prvok, nanočastice, optické komunikačné systémy, fotonický integrovaný obvod, fotonická štruktúra, numerické simulácie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited