28. 10. 2020  1:24 Dobromila
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. František Uherek, PhD.
Identifikačné číslo: 1937
Univerzitný e-mail: frantisek.uherek [at] stuba.sk
 
Prorektor - Vedenie STU (REKP REK)
Prorektor - Slovenská technická univerzita v Bratislave
 

     Výučba
     
     
     Orgány
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:
Fotonické prvky pre optické komunikačné systémy.
Autor:
Pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
Vedúci práce:
Oponent 1:
Oponent 2:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Fotonické prvky pre optické komunikačné systémy.
Abstrakt:Práca sa zaoberá návrhom, modelovaním a simuláciami fotonických prvkov, s využitím progresívnych fotonických štruktúr, pre použitie v optických komunikačných systémoch (OKS). Progresívne fotonické štruktúry boli navrhnuté za účelom zlepšenia vlastností fotonických prvkov a ich následnej lepšej integrovateľnosti do fotonických integrovaných obvodov (PIC). Prvá časť práce sa stručne venuje šíreniu elektromagnetického žiarenia v optickom prostredí a nchádza sa v nej prehľad progresívných fotonických štruktúr. Tieto fotonické štruktúry sa vyznačujú špecifickými vlastnosťami, ktoré do značnej miery ovplyvňujú dopadajúce elektromagnetické žiarenie. Medzi tieto štruktúry patria fotonické kryštály (PhC), ako aj vrstvy kovových nanočastíc (NPs). Ďalšia časť je venovaná základnému opisu simulačných metód využívaných pre charakterizáciu navrhnutých štruktúr a fotonických prvkov. Návrh, modelovanie a simulácie fotonických prvkov a štruktúr sa realizovali v softvérovom balíku RSoft's Photonic Component Design Suite, ktorý okrem CAD (Computer-aided design) prostredia pre modelovanie štruktúr spolupracuje s rôznymi simulačnými nástrojmi využívajúcich radu simulačných metód pre simuláciu a charakterizáciu vlastností navrhnutých a namodelovaných fotonických štruktúr. Tieto simulácie boli využité na návrh štruktúr s najvhodnejšími parametrami pre ich následné využitie vo fotonických prvkoch. Podrobnejšie boli charakterizované PhC a kovové nanoštruktúry tvorené plazmonickými NPs. Pomocou simulácií boli ukázané možnosti zlepšenia vlastností fotonických prvkov využívajúcich progresívne štruktúry na základe ich porovnania s návrhmi fotonických prvkov bez týchto štruktúr.
Kľúčové slová:
fotonický prvok, nanočastice, optické komunikačné systémy, fotonický integrovaný obvod, fotonická štruktúra, numerické simulácie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene