Oct 28, 2020   9:27 a.m. Dobromila
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
Identification number: 1945
University e-mail: gregor.rozinaj [at] stuba.sk
 
Director - Institute of Multimedia Information and Communication Technologies (FEEIT)
 

Contacts     
     
Projects     Publications
     
Bodies
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Context Analysis of Text
Written by (author): Ing. Marian Špilka, PhD.
Department:
Thesis supervisor: prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
Opponent:
Ing. Renata Rybárová, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Kontextová analýza textu
Summary:Diplomová práca je zameraná na problematiku určenia témy písaného textu. Na začiatku sú uvedené viaceré riešenia, ktoré sa zaoberali spracovávaním kontextu. Práca ďalej približuje zahrnutie Slovenského národného korpusu do projektu a získanie potrebných dát z neho. Postup získavania informácií z korpusu je detailne popísaný, ako aj jeho výstup. V ďalšej časti sa venuje navrhnutému riešeniu určovania témy, založenému na váhovaní slov. Samostatnú pozornosť prikladá bigramom, ktoré sa využívajú v rôznych krokoch analýzy. Tieto kroky analýzy sú podrobne vysvetlené a ich ako aj ich priebeh. Osobitne sa práca zaoberá vetnými vzťahmi v súvetiach, ich určením a následným zapracovaním do celkovej analýzy. Na záver ponúka implementáciu daného návrhu. Vytýčené sú aj požiadavky na systém, jeho ohraničenia a potrebné diagramy za účelom presnejšieho priblíženia danej implementácie. Práca je zakončená vyhodnotením výsledkov nového prístupu a načrtnutia ďalších možností inovácií v oblasti.
Key words:
frekvencie slov, téma, váhovanie, kontext

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited