Oct 28, 2020   8:37 a.m. Dobromila
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Contacts     
     
Projects     Publications
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:
Adaptation of Acoustic Model Training Practise for Automatic Speech Recognition System for Slovak Language
Written by (author):
Department:
Institute of Multimedia Information and Communication Technologies (FEEIT)
Thesis supervisor:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Adaptácia postupu trénovania akustických modelov pre systém automatického rozpoznávania reči pre slovenčinu.
Summary:Práca sa zaoberá návrhom modifikácií postupu trénovania stochastických akustických modelov, ktoré sa pouţívajú v systémoch automatického rozpoznávania reči. Navrhované modifikácie sú na viacerých úrovniach procesu trénovania, počnúc výberom jednotiek, návrhom štruktúry modelov, pokračujúc inicializáciou aţ po stanovenie ukončujúcej podmienky zastavujúcej trénovací postup. Práca tieţ predkladá zdôvodenia a výsledky experimentálnych overení navrhnutých modifikácií a na základe navrhnutých modifikácií vyslovuje odporúčania optimálnych nastavení a efektívnych postupov trénovacieho procesu.
Key words:
automatické rozpoznávanie reči, trénovanie akustických modelov, štruktúra a topológia HMM

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited