Oct 23, 2020   8:26 a.m. Alojza
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
Identification number: 1945
University e-mail: gregor.rozinaj [at] stuba.sk
 
Director - Institute of Multimedia Information and Communication Technologies (FEEIT)
 

          Projects
     
     Bodies
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:
Speech synthesis according to a prescribed pattern or synthetic parrot
Written by (author):
Department: Department of telecommunications (FEEIT)
Thesis supervisor: prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
Opponent:Ing. Renata Rybárová, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Syntéza reči podľa predpísanej predlohy alebo syntetický papagáj
Summary:Témou tohto projektu je problematika syntézy reči a analýza reči pomocou sínusoidálnych modelov. Celkovo je táto práca rozdelená na sedem častí; začínajúc krátkou históriou rečovej syntézy a opisom syntézy reči spolu s jej stavbou a vznikom v prvých dvoch častiach. V ďalších častiach projektu sa práca venuje prehľadu súčasne využívaných modelov na spracovanie reči a prozodickým vlastnostiam reči. Potom nasleduje postup analýzy, až po samotnú analýzu zvukových nahrávok pomocou sínusoidálnych modelov. Analýza v siedmej časti je najprv uskutočnená pomocou modelu SNM (Sinusoidal plus Noise Model) a potom použitím HNM (Harmonic plus Noise Model). Následne je v závere zhodnotený celkový výsledok práce spolu so získanými poznatkami.
Key words:
sínusoidálna analýza, SNM, HNM, prozódia

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited