Oct 23, 2020   8:03 a.m. Alojza
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
Identification number: 1945
University e-mail: gregor.rozinaj [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Institute of Multimedia Information and Communication Technologies (FEEIT)
Director - Institute of Multimedia Information and Communication Technologies (FEEIT)
 
External colleague - Faculty of Informatics and Information Technologies (STU)

Contacts
     
     Projects     
     
Bodies     Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:
E-learning as a multimedia service in NGN (Next Generation Networks) environment
Written by (author):
Ing. Daniel Bejdák
Department: Department of telecommunications (FEEIT)
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:E – vzdelávanie (e-learning) ako multimediálna služba v prostredí NGN (Next Generation Networks)
Summary:
Táto práca sa zaoberá analýzou a definovaním poţiadaviek na sluţbu streamovanie multimédií v prostredí NGN za účelom vyuţitia tejto sluţby v procese e- vzdelávania. Práca postupne rozvádza prostredie siete novej generácie s ohľadom na implementáciu danej sluţby. V súčasnosti existuje veľké mnoţstvo riešení problematiky streamovania na beţných IP sieťach, ktoré poslúţili ako zdrojové informácie pre začlenenie týchto riešení do koncepcie NGN. Hlavným obsahom práce je analýza nárokov na hardvérové a softvérové vybavenie jednotlivých koncových zariadení a nárokov na riadiace servery a taktieţ sa zaoberá analyzovaním funkcionalít jednotlivých serverov a analyzovaním multimediálnych materiálov vhodných na streamovanie. Taktieţ v práci navrhujem implementáciu tejto sluţby na báze IMS do prostredia NGN labu na FEI STU. Dôraz sa kladie najmä na QoS a kompatibilitu širokého spektra koncového vybavenia, nakoľko v súčasnej dobe sa nedá zabezpečiť jednotná unifikácia na rovnaký, spoločný štandard a zároveň pre jednotlivé zariadenia sú vhodné iné parametre sluţby a iný dátový tok.
Key words:e-vzdelávanie, IMS, NGN, streamovanie

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited