Oct 23, 2020   7:48 a.m. Alojza
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

     
Lesson
     
     Publications
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:
Modification of Prosody in Speech Synthesis
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Opponent 1:prof. Ing. Dušan Levický, PhD.
Opponent 2:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Modifikácia prozódie pri syntéze reči
Summary:
Dizertačná práca sa zaoberá vetnou typológiou slovenského jazyka, návrhom prozodickej kontúry pre vety a realizáciou zmeny prozódie rečovým TTS syntetizátorom. Hlavnými piliermi práce sú gramatická analýza vetnej typológie slovenského jazyka s ohľadom na TTS syntetizátor, tvorba databázy pre vytvorenie výslednej prozodickej kontúry pre rozkazovacie vety, samotný postup získania výsledných prozodických kontúr, realizácia úpravy prozódie podľa navrhovanej kontúry a na záver sa práca zaoberá overením prirodzenosti znenia takto upravených viet.
Key words:
vetná typológia, rečový korpus, rečová syntéza, prozódia, rečový syntetizátor, prozodická kontúra

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited