Oct 23, 2020   8:25 a.m. Alojza
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

          Projects     
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
M-learning (m-learning, mobile learning) as a multimedia service in NGN (Next Generation Networks) environment
Written by (author): Ing. Juraj Blichár
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Ing. Radovan Kadlic
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
M – vzdelávanie (m-learning, mobile learning) ako multimediálna služba v prostredí NGN (Next Generation Networks)
Summary:
Práca sa zaoberá analýzou redakčného systému Liferay ako aplikačnej platformy pre segment Komunikácia a kolaboračná práca podsystému pre m-vzdelávanie na báze NGN IMS. Definuje základné požiadavky na nástroje a služby pre komunikáciu a kolaboráciu. Opisuje dôvody na optimalizáciu aplikácií pre koncové mobilné zariadenia a taktiež navrhuje spôsob riešenia tohto problému. Navrhuje koncepciu a architektúru podsystému pre e/m vzdelávanie, ktorého implementácia bola otestovaná v simulačnom prostredí. Pre prepojenie Liferay s LMS Moodle predstavuje práca spôsob spoločnej autentifikácie (single sign-on). Opisuje spôsoby akými je možné doplniť chýbajúcu funkcionalitu systému Liferay. Z dôvodov zabezpečenia väčšej dostupnosti a lepšieho využitia zdrojov práca odporúča nasadenie systému Liferay na cluster.
Key words:
IP multimédia subsystém, Liferay, single sign-on, m-vzdelávanie, e/m-kolaboratívna práca

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited