Jan 29, 2020   0:07 a.m. Gašpar
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
Identification number: 1954
University e-mail: stefan.kozak [at] stuba.sk
 
External colleague - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Supportive software for predictive control
Written by (author): Ing. Miroslav Behúň
Department: Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)
Thesis supervisor: prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
Opponent:prof. Ing. Alena Kozáková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Podporný programový systém pre prediktívne riadenie
Summary:V súčasnosti sa pre väčšinu úloh riadenia spojitých procesov aplikuje rad tradičných metód a algoritmov riadenia založených na spojitých a diskrétnych formách PID regulátorov (využívajúcich vstupno-výstupný opis), ako aj stavových regulátorov (LQ a LQG) využívajúcich stavové opisy regulovaných procesov a v neposlednej rade sú to metódy výpočtovej inteligencie využívajúce fuzzy množiny a umelé neurónové siete. Do popredia tak výskumu, ako i aplikácie sa dostávajú predovšetkým prediktívne algoritmy automatického riadenia (DMC, GPC), ktoré využívajú rýchle numerické metódy optimalizácie pre efektívne riešenie riadenia procesov vo všetkých oblastiach priemyslu. Na ich základe sa vyvíjajú nové metódy modelovania a riadenia priemyselných procesov majúce vlastnosti robustnosti, adaptivity, prediktivity a inteligencie a umožňujúce riešiť zložité úlohy riadenia s viacerými vstupmi a výstupmi s rešpektovaním ohraničení na riadiaci zásah, diferenciu riadiaceho zásahu a výstupné regulované veličiny. Vďaka zdokonalenej výkonnosti novej generácie mikroprocesorov a mikropočítačov, FPGA štruktúr a sieťových distribuovaných štruktúr riadenia môžu takéto algoritmy bežať v reálnom čase a tak umožňovať zvýšenú spoľahlivosť, bezpečnosť a rekonfigurovateľnosť štruktúr riadenia. Moderné metódy automatického riadenia umožňujú svojou variabilitou a pružnou štruktúrou riadiť rôzne typy dynamických procesov pri rešpektovaní ohraničujúcich podmienok na riadiace zásahy a regulované veličiny, zaručujú stabilitu a kvalitu riadenia pri zohľadnení neurčitostí, veľkých dopravných oneskorení a nemodelovanej dynamiky. Sú ľahko algoritmizovateľné, jednoducho implementovateľné a konfigurovateľné pre rôzne typy procesov s možnosťami riadenia v reálnom čase. Hlavný cieľ diplomovej práce tkvie v návrhu a realizácii podporného programového systému GUI PREDIKT pre vývoj a testovanie prediktívnych metód riadenia v prostredí Matlab -- Simulink na základe I/O a stavových matematických modelov. Programový systém je všeobecný a aplikovateľný pre širokú triedu matematických modelov a ohraničení na riadiaci zásah, diferenciu riadiaceho zásahu a výstupnú regulovanú veličinu tak pre SISO, ako aj pre MIMO systémy s možnosťou nastavovania váhových matíc a horizontov predikcie tak výstupnej, ako aj regulovanej veličiny. Podporný programový systém vyvinutý v rámci diplomovej práce môže byť efektívne využitý pre edukatívne, ako aj vedecké účely pri výskume nových metód riadenia. GUI PREDIKT obsahuje okrem modulov pre návrh prediktívneho regulátora aj modul identifikácie, ktorý zabezpečuje identifikáciu matematických modelov SISO aj MIMO procesov z nameraných procesných dát a prechodových charakteristík.
Key words:GUI PREDIKT, moderné metódy riadenia, prediktívne riadenie, Dynamic Matrix Control

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited