Jan 29, 2020   0:27 a.m. Gašpar
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
Identification number: 1954
University e-mail: stefan.kozak [at] stuba.sk
 
External colleague - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:HW and SW modules for control of biomechatronic systems
Written by (author): Ing. Michal Kostoláni
Department: Institute of Automotive Mechatronics (FEEIT)
Thesis supervisor: prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
Opponent:doc. Ing. Marek Kukučka, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:HW a SW moduly pre riadenie biomechatronických systémov
Summary:Predmetom diplomovej práce je vytvorenie HW a SW modulov pre riadenie biomechatronických systémov. Zameriava sa hlavne na modelovanie a simuláciu biomechatronických systémov prostredníctvom matematických modelov jednotlivých pohybových činností náhrady ruky spolu s návrhom algoritmu riadenia. Práca je rozdelená na päť nadväzujúcich častí. Prvá časť práce je venovaná vymedzeniu a charakteristike multidisciplinárneho odboru biomechatronika a opísu najpoužívanejších typov náhrad horných končatín biomechatronickými systémami. Druhá časť práce je venovaná opisu svalovej aktivity, možnosti merania EMG, ako aj návrhu 3D modelu náhrady ruky v programe Catia. V tretej časti sú navrhnuté matematické modely pohybových činností virtuálneho modelu ruky, ktoré sú reprezentované v programe Adams. Štvrtá časť je venovaná modelovaniu a co-simulácii matematických modelov v prostredí Matlab - Simulink, ako aj výpočet optimálnych parametrov regulátora. Posledná časť je venovaná návrhu vnorených riadiacich systémov použitím programu Simulink Coder.
Key words:biomechatronika, myoelektrická protéza, riadenie pohybových činností

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited