Jan 26, 2020   4:15 p.m. Tamara
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
Identification number: 1954
University e-mail: stefan.kozak [at] stuba.sk
 
External colleague - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Intelligent Methods for Process Control in Automotive Mechatronics
Written by (author): Ing. Tomáš Kováč
Department: Institute of Automotive Mechatronics (FEEIT)
Thesis supervisor: prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
Opponent:Ing. Ján Cigánek, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Inteligentné metody riadenia procesov v automobilovej mechatronike
Summary:Cieľom diplomovej práce je návrh a overenie metód automatického riadenia na báze fuzzy logiky pre mechatronické procesy v automobilovej technike. Diplomová práca je pokračovaním bakalárskej práce a podstatným spôsobom rozširuje pôvodné výsledky, ktoré v nej boli prezentované. Problematiku navigácie vozidla, na ktorú bola bakalárska práca prioritne zameraná, rozširuje o ďalšie možnosti využitia fuzzy logiky v automobilovej mechatronike. Jedná sa o rôzne dynamické mechatronické systémy: riadenie ABS systému, regulácia otáčok na modeli elektromobilu a regulácia rýchlosti vozidla. Navrhnuté metódy riadenia sú implementované do programového prostredia MATLAB-Simulink. Výstupom sú numerické a grafické výsledky získané simuláciou pri použití reálnych parametrov. Pre komplexnosť navrhnutých riešení sú jednotlivé procesy navzájom prepojené vo forme užívateľského rozhrania, kde si používateľ môže zvoliť, s ktorým procesom bude aktuálne pracovať. Záver práce tvorí používateľská príručka, ktorá opisuje spôsob a možnosti práce s aplikáciou. Jednotlivé simulačné výsledky sú taktiež súčasťou práce, pričom dôraz bol kladený prioritne na porovnanie navzájom rôznych metód riadenia, resp. správanie procesov pri zmene niektorých z parametrov.
Key words:ANFIS, fuzzy logika, riadenie procesov, fuzzy regulácia, model vozidla

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited