Jan 24, 2020   5:27 a.m. Timotej
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
Identification number: 1954
University e-mail: stefan.kozak [at] stuba.sk
 
External colleague - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Automated visualization of driving modes on hybrid vehicle
Written by (author): Ing. Daniel Bednarčík
Department: Institute of Automotive Mechatronics (FEEIT)
Thesis supervisor: prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
Opponent:doc. Ing. Peter Drahoš, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Automatizované zobrazenie jazdných režimov hybridného vozidla
Summary:Cieľom diplomovej práce je modifikovať programový modul vizualizácie jazdných režimov pre použitie na automobile AUDI Q7 PHEV, vyriešiť problémy záznamu dát, konfigurácie a jeho zovšeobecnenia pre použitie v ďalších hybridných modeloch, ktoré budú vyrábané v závode Volkswagen Slovakia a.s. Diplomová práca je rozdelená do šiestich kapitol. V úvodnej kapitole sú definované základné rozdelenia hybridných pohonov a opísané jazdné režimy hybridného vozidla AUDI Q7 PHEV. V druhej kapitole sa nachádza opis sieťovej architektúry tohto vozidla, opis preposielania správ medzi jednotlivými dátovými sieťami a tiež definícia CAN signálov na určenie polohy a jazdného režimu vozidla. Tretia kapitola sa venuje spôsobu záznamu dát z dátových zberníc a použitej nahrávacej technike. Štvrtá kapitola je zameraná na opis programového modulu a jeho konfiguráciu s použitím konfiguračného nástroja. V piatej kapitole sú analyzované všetky odborné problémy, ktoré sa vyskytli počas riešenia tejto diplomovej práce a tiež spôsoby ich riešenia. V závere tejto kapitoly sa nachádzajú vizualizované jazdné režimy automobilu AUDI Q7 PHEV počas jazdnej skúšky, ktoré predstavujú hlavný výsledok riešenia diplomovej práce. Posledná kapitola diplomovej práce sa venuje zovšeobecneniu vizualizačného programového modulu a možnosti jeho použitia v iných hybridných automobiloch.
Key words:Jazdné režimy hybridného automobilu, Hybridný pohon, Plug-In Hybrid, CAN zbernica

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited