Jan 26, 2020   4:24 p.m. Tamara
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
Identification number: 1954
University e-mail: stefan.kozak [at] stuba.sk
 
External colleague - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Contribution to the problem of robust control using stable polytope of reflection vectors
Written by (author): Ing. Ján Cigánek, PhD.
Department: Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)
Thesis supervisor: prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Príspevok k problémom robustného riadenia s využitím stabilných polytopov reflexných vektorov
Summary:Cieľom práce bolo navrhnúť efektívny a prakticky aplikovateľný spôsob syntézy robustných diskrétnych regulátorov lineárnych dynamických systémov pri zohľadnení parametrických neurčitostí a s využitím teórie robustného riadenia na báze stabilných polytopov reflexných vektorov. Dizertačná práca sa pri návrhu robustných zákonov riadenia opiera a využíva moderné metódy optimalizácie úloh s ohraničeniami, ktoré po algoritmizácii v prostredí Matlab umožnili efektívny návrh algoritmov robustnej syntézy na báze stabilných polytopov reflexných vektorov. Na základe metód kvadratického programovania a definovaného kritéria kvality riadenia je v práci analyzovaný a odvodený algoritmus riadenia zohľadňujúci neurčitosť parametrov v matematickom modeli riadeného procesu a odvodený zákon robustného riadenia zaručujúci stabilitu a kvalitu riadenia pre rôzne typy procesov opísaných prenosovou funkciou v s- a z-oblasti. Práca okrem nových teoretických poznatkov poskytuje porovnanie výsledkov v numerickej a grafickej forme so špecifikáciou porovnania navrhovaného algoritmu s konvenčnými robustnými algoritmami z hľadiska hlavných kritérií kvality, ktorými sú maximálneho preregulovania a doby regulácie.
Key words:parametrická neurčitosť, algebraický prístup, kvadratické programovanie, robustné riadenie, robustná stabilita, polynomiálne metódy

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited