Jan 20, 2020   5:02 p.m. Dalibor
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
Identification number: 1954
University e-mail: stefan.kozak [at] stuba.sk
 
External colleague - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Telemetrically monitoring function of auditory nerves through electrode implanted in middle ear and measured data processing
Written by (author): Ing. Stanislav Tkáč
Department: Institute of Computer Systems and Networks (FIIT)
Thesis supervisor: prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
Opponent:Ing. Ján Cigánek, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Telemetrické sledovanie funkcie sluchového nervu cez elektródu implantovanú do vnútorného ucha a spracovanie nameraných údajov
Summary:Hluchota alebo porucha sluchu je jeden z prejavov chorôb ucha. Delia sa na základe miesta poškodenia sluchového orgánu, podľa miery poškodenia, obdobia vzniku, etiológie a podľa priebehu poruchy. V predloženej práci sa zaoberáme jednou z ťažších porúch sluchu -- poruchou vonkajšieho alebo stredného ucha, kedy sa neprenášajú zvukové vibrácie do vnútorného ucha alebo je vnútorné ucho poškodené. Vtedy pacientom môže pomôcť kochleárny implantát, ktorý sa zavádza priamo do vnútorného ucha a elektrickými impulzmi stimuluje nervové bunky. Cieľom tohto projektu je analýza a vyhodnotenie údajov nameraných u pacientov s kochleárnym implantátom na základe vývoja podporného softvéru, ktorý bude hlavným zámerom a výstupom diplomovej práce. V prvej časti riešenia projektu je uskutočnená analýza problémovej oblasti, ktorá opisuje anatómiu ľudského ucha, slimáka vo vnútornom uchu, problémy so sluchom a samotné kochleárne implantáty. V nasledujúcej časti je uvedený návrh riešenia s vymedzením téz diplomovej práce. Ďalej je tu uvedený opis problému z hľadiska navrhovanej metodiky a riešenia problému. Ďalšia časť sa zaoberá samotnou implementáciou. V závere diplomového projektu je zhodnotená práca na projekte a dosiahnuté výsledky.
Key words:Kochleárny implantát, Matlab, Grafy

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet after the lapse of .5 years from concluding this contract only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password), incl. the right to provide sub-licence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited