Jan 26, 2020   4:03 p.m. Tamara
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
Identification number: 1954
University e-mail: stefan.kozak [at] stuba.sk
 
External colleague - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Mechtronic power units and systems
Written by (author): Ing. Andrej Tichý
Department: Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)
Thesis supervisor: prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
Opponent:Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Mechatronické pohonné jednotky a systémy
Summary:Cieľom diplomovej práce je rozbor pohonných systémov pre aplikácie v automobilovej mechatronike, biomechatronike a nanomechatronike s dôrazom najmä na modelovanie elektronickej škrtiacej klapky. Na základe matematického modelu elektronickej škrtiacej klapky s rešpektovaním ohraničujúcich podmienok a nelinearít (suché trenie a pôsobenie vratnej pružiny), bol v práci navrhnutý praktický algoritmus riadenia pohonu škrtiacej klapky. Diplomová práca je rozdelená na dve základné časti, a to na teoretickú a praktickú časť. Teoretická časť diplomovej práce predstavuje analýzu mechatronických systémov s dôrazom na využitie pohonných systémov pre rôzne typy mechatronických aplikácií. Druhá časť diplomovej práce je zameraná na využitie pohonných jednotiek v automobilovej mechatronike. Na základe matematického modelu elektronickej škrtiacej klapky je navrhnutý jej model v prostredí Matlab Simulink. Taktiež je navrhnutý efektívny algoritmus riadenia pohonu škrtiacej klapky so zohľadnením nelineárnych charakteristík ako je suché trenie a pôsobenie vratnej pružiny. Pre riadene elektronickej škrtiacej klapky bolo testovaných niekoľko radiacich algoritmov. Z nich bol vybraný taký algoritmus, ktorý mal najlepšiu kvalitu riadenia (krátku dobu regulácie a nízke preregulovanie). Algoritmus bol vytvorený v takej forme, aby mohol byť realizovateľný prostredníctvom počítačových vnorených systémov.
Key words:Matlab, škrtiaca klapka, SimMechanics, PID regulátor, Simulink, motor

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesis

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited