Jan 25, 2020   7:26 p.m. Gejza
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
Identification number: 1954
University e-mail: stefan.kozak [at] stuba.sk
 
External colleague - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Design of algorithms for vehicle navigation using fuzzy logic in MATLAB-Simulink.
Written by (author): Ing. Tomáš Kováč
Department: Institute of Computer Science and Mathematics (FEEIT)
Thesis supervisor: prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
Opponent:Ing. Ján Cigánek, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh algoritmov navigácie vozidla s podporou fuzzy logiky v prostredí Matlab-Simulink
Summary:Cieľom bakalárskej práce bol návrh metód a algoritmov pre modelovanie a riadenie zložitých procesov pomocou fuzzy logiky a ich následné overenie. Na základe získaných znalostí v problematike fuzzy množín je v práci vytvorený efektívny algoritmus riadenia zložitých dynamických procesov a jeho aplikácia pri navigácii vozidla v priestore. Navrhnutý spôsob navigácie modelu vozidla zodpovedá správaniu sa vozidla v reálnom prostredí. Jednotlivé algoritmy boli vytvorené v programovom prostredí MATLAB-Simulink. Simulovaním navzájom rôznych situácii a umiestnenia prekážok v priestore sa s využitím fuzzy metód riadenia dosiahla výrazná flexibilita a efektívnosť riešenia tohto problému. Výsledky bakalárskej práce sú predovšetkým v oblasti tvorby a overenia algoritmov riadenia pomocou fuzzy logiky a môžu byť využité v návrhu moderných metód riadenia pre široké spektrum aplikácií riadenia a navigácie pohybových systémov.
Key words:fuzzy navigácia, vyhýbanie sa prekážkam, riadiaci algoritmus, fuzzy regulátor, model vozidla

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited