Aug 21, 2019   6:05 p.m. Jana
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Martin Orfánus, PhD.
Identification number: 19921
University e-mail: martin.orfanus [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Hydraulic Engineering (FCE)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Research on the impact of lateral spillway parameters on the hydraulic flow characteristics using the 3D modeling.
Written by (author): Ing. Martin Orfánus, PhD.
Department: Department of Hydraulic Engineering (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Andrej Šoltész, PhD.
Opponent 1:Ing. Martin Bačík, PhD.
Opponent 2:Ing. Martin Mišík, PhD.
Opponent 3:prof. Ing. Karel Kovářík, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:VÝSKUM VPLYVU PARAMETROV BOČNÉHO PRIEPADU NA HYDRAULICKÉ CHARAKTERISTIKY PRÚDENIA 3D MODELOVANÍM
Summary:Predkladaná dizertačná práca sa zameriava na objasnenie niektorých aspektov prúdenia v okolí hydrotechnických objektov pomocou trojrozmerného matematického modelu prúdenia vody CFD podporeného fyzikálnym výskumom. Primárnym cieľom práce je kvantifikovať mieru vplyvu fyzikálnych veličín, ktoré ovplyvňujú dej prepadu vody cez bočný priepad a odvodiť medzi nimi funkčné závislosti a to predovšetkým vplyv šírky koryta na prepadové množstvo ako i korelácia súčiniteľa delenia prietoku K s pomerom šírky koryta a dĺžky priepadovej hrany. Ďalším cieľom je preverenie vhodnosti a efektívnosti trojrozmerného matematického modelu CFD pre úlohy súvisiace s hydraulikou bočného priepadu porovnávaním s fyzikálnym modelom, popisom jestvujúcich výpočtových metód na empirickej, poloempirickej a experimentálnej báze. Záverom práce sú odporúčania pre navrhovania bočných priepadov vo vzťahu k šírke koryta B, dĺžke priepadovej hrany L a ich praktické a teoretické možnosti ovplyvnenia súčiniteľa prietoku K, respektíve priepadového množstva Qb.
Key words:Dynamika tekutín,, trojrozmerný matematický model CFD, bočný priepad

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited