27. 2. 2020  5:26 Alexander
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Anton Beláň, PhD.
Identifikační číslo: 2032
Univerzitní e-mail: anton.belan [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Disertační práce
Název práce:Analýzy rizika rozpadu elektrizačnej sústavy SR v podmienkach liberalizácie trhu s elektrickou energiou
Autor: Ing. Pavol Hlaváč, PhD.
Pracoviště: Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
Vedoucí práce: doc. Ing. Anton Beláň, PhD.
Oponent 1:prof. Ing. Stanislav Rusek, CSc.
Oponent 2:Ing. Jozef Kubányi, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Analýzy rizika rozpadu elektrizačnej sústavy SR v podmienkach liberalizácie trhu s elektrickou energiou
Abstrakt:Práca sa zaoberá využitím pravdepodobnostného prístupu pri hodnotení rizika rozpadu elektrizačnej sústavy SR v podmienkach liberalizácie trhu s elektrickou energiou. Cieľom práce je aplikácia metódy pravdepodobnostného hodnotenia bezpečnosti (PSA) pri hodnotení rizík v ES SR. Cieľ sa dosiahol zostavením matematického modelu (PSA modelu) pre 400 kV prenosovú sústavu SR. Vývoj PSA modelu spočíva vo vytvorení stromov udalostí a stromov porúch, ktoré reprezentujú modelovanú technológiu. Ako vstupy stromov porúch je potrebné vypočítať spoľahlivostné parametre zariadení modelovanej technológie a vyhodnotiť spoľahlivosť človeka. Pre správne zostavenie stromov udalostí sú zase potrebné výsledky analýz dynamickej stability ES pri modelovaných poruchách. Kvantifikáciou PSA modelu potom získavame informáciu o riziku, môžeme vyhľadávať slabé miesta siete pri rôznych konfiguráciách a doporučiť opatrenia pre zvýšenie jej spoľahlivosti a bezpečnosti. PSA model ďalej slúži ako základ pre vývoj systému monitorovania rizika programom EOOS. Program EOOS umožňuje rýchlo prepočítavať jednak aktuálne riziko v ES SR pri aktuálnej konfigurácii a rovnako aj riziko pri plánovaných činnostiach spojených s opravami a údržbou v ES SR. Tým sa systém monitorovania rizika (monitor rizika) stáva užitočným nástrojom pri riadení, ale najmä pri plánovaní a rozvoji ES SR. Prínos práce spočíva v aplikácii PSA metódy pre ES SR, pretože aj keď sa daná metodika využíva vo svete aj pre elektrizačné sústavy, v SR sa jedná o prvú aplikáciu.
Klíčová slova:pravdepodobnosť, spoľahlivosť, model, riziko, monitor

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně