21. 2. 2020  16:04 Eleonóra
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Anton Beláň, PhD.
Identifikační číslo: 2032
Univerzitní e-mail: anton.belan [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Disertační práce
Název práce:Vplyv konfigurácie vonkajších el. rozvodní vvn a zvn na veľkosť elektrických a magnetických polí sieťovej frekvencie z pohľadu ochrany osôb
Autor: Ing. Ľuboš Skurčák, PhD.
Pracoviště: Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
Vedoucí práce: doc. Ing. Anton Beláň, PhD.
Oponent 1:doc. Ing. Petr Toman, PhD.
Oponent 2:doc. Ing. Miroslav Gutten, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Vplyv konfigurácie vonkajších el. rozvodní vvn a zvn na veľkosť elektrických a magnetických polí sieťovej frekvencie z pohľadu ochrany osôb
Abstrakt:Práca je zameraná na problematiku elektromagnetických polí v priestoroch elektrických staníc 110 kV, 220 kV a 400 kV. Úvodná časť je venovaná vývoju legislatívy Slovenskej republiky, zameranej na ochranu osôb v súvislosti s expozíciou osôb elektromagnetickému poľu, ako aj legislatívy Európskej únie zameranej na minimálne zdravotné a bezpečnostné požiadavky v súvislosti s rizikami vyplývajúcim z elektromagnetických polí. V práci je ďalej uvedený popis používaných postupov na objektivizáciu expozície elektromagnetickému poľu ako aj na posudzovanie rizík v súvislosti s touto expozíciou. V súčasnosti sa zisťovanie úrovní intenzity elektrického poľa a magnetickej indukcie najviac používajú dva postupy. Najčastejšie ide o zisťovanie hodnôt intenzity elektrického poľa a magnetickej indukcie v priestoroch elektrických staníc pomocou meraní, realizovaných pri bežnej prevádzke. Pri tomto postupe namerané hodnoty zodpovedajú konkrétnemu prevádzkovému stavu, ktorý je určený zapojením rozvodne a prevádzkovými parametrami (veľkosť napätí a prúdov). Druhý menej používaný postup je výpočet elektromagnetických polí pomocou matematického modelovania zariadení elektrických staníc. Tento postup sa v súčasnosti v čoraz väčšej miere presadzuje pri určovaní expozície osôb elektromagnetickému poľu. Vzhľadom na zložitosť je nevyhnutné pre výpočet využiť špecializovaný softvér rešpektujúci základné fyzikálne zákonitosti platné v teórii elektromagnetického poľa. Výpočty expozície osôb elektromagnetickému poľu však majú široké uplatnenie v oblasti ochrany osôb pred nepriaznivými účinkami týchto polí. Umožňujú posúdiť expozíciu zamestnancov elektromagnetickému poľu už v štádiu projektovania, výpočty je možné opakovane realizovať pre rôzne prevádzkové stavy, vrátane maximálnych, matematické modelovanie umožňuje podrobnejšie zmapovanie rozloženie úrovní elektromagnetického poľa. V nasledovnej časti práce boli navrhnuté modely základných prístrojov používaných v elektrických rozvodniach. Tieto modely boli následne využité pri vytvorení podrobných modelov vybraných elektrických rozvodní rôznej konfigurácie. Jednotlivé modely boli overované pomocou meraní intenzity elektrického poľa a magnetickej indukcie. Výsledky porovnania preukázali, že vytvorené modely sú vhodné na simuláciu elektrických a magnetických polí vybraných typov elektrických rozvodní používaných v elektrizačnej sústave SR. Pomocou spomínaných modelov boli skúmané dosahované úrovne elektromagnetického poľa pri maximálnych prevádzkových stavoch, pričom pozornosť bola zameraná na lokalizovanie miest, v ktorých sú dosahované najvyššie úrovne expozície elektromagnetickému poľu. Záverečná časť práce bola venovaná návrhu opatrení zameraných na zníženie dôsledkov súvisiacich s expozíciou osôb elektromagnetickému poľu v priestoroch elektrických staníc. Účinok troch navrhnutých opatrení bol skúmaný pomocou výpočtov, pričom bol preukázaný ich vplyv na zníženie hodnôt intenzity elektrického poľa.
Klíčová slova:elektrická rozvodňa, elektromagnetické pole, matematické modelovanie

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně