Sep 22, 2019   1:30 a.m. Móric
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Maroš Martinkovič, PhD.
Identification number: 206
University e-mail: maros.martinkovic [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Metals and Plastics Forming (UVTE MTF)
 
External colleague - Institute of Materials (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Analysis of cutting area in chip machining
Written by (author): Ing. Patrik Troják
Department: Institute of Production Technologies (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Maroš Martinkovič, PhD.
Opponent:prof. Ing. Peter Šugár, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Analýza oblasti rezania pri trieskovom obrábaní
Summary:Diplomová práca v teoretickej časti približuje literárne štúdie so zameraním na oblasť rezania pri trieskovom obrábaní sústružením. Prvá kapitola predstavuje charakter rezného procesu, vzniknuté deformácie v procese rezania ako aj celkové správanie obrobeného povrchu pri tomto procese. Ďalšia kapitola teoretickej časti práce charakterizuje oblasť rezania pri trieskovom obrábaní ako je teplo v procese rezania, tvorenie triesky a nárastok. Tretia kapitola sa venovala metódam stereologickej metalografie, pomocou ktorých sa bude pozorovať plastická deformácia v koreni triesky. Takisto metódam získania koreňov triesok, ktoré boli analyzované v experimentálnej časti práce. V experimentálnej časti bola najväčšia pozornosť venovaná stanoveniu charakteristík oblasti rezania ako sú: uhol primárnej plastickej deformácie, uhol textúry, hrúbka triesky, rýchlosť odvádzania triesky ale aj stanovenie stupňa deformácie.
Key words:Oblasť rezania, Metalografia, Orientácia štruktúry

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited