Sep 22, 2019   9:58 a.m. Móric
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Maroš Martinkovič, PhD.
Identification number: 206
University e-mail: maros.martinkovic [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Metals and Plastics Forming (UVTE MTF)
 
External colleague - Institute of Materials (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The Influence of Geometry of a Soldered Joint on its Mechanical Properties.
Written by (author): Ing. Vladimír Kubica
Department: Institute of Materials (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Maroš Martinkovič, PhD.
Opponent:Ing. Marián Drienovský, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vplyv geometrie spájkovaného spoja na jeho mechanické vlastnosti
Summary:Záverečná práca sa zaoberá predovšetkým spájkovaným spojom a jeho mechanickým vlastnostiam. Práca je pomyslene rozdelená na dve časti -- na časť teoretickú a praktickú. Teoretická časť v troch hlavných kapitolách a niekoľkých podkapitolách predstavuje a charakterizuje proces spájkovania, zariadenia, používané pri spájkovaní a vymedzuje jednotlivé pojmy termíny. Opisuje vlastnosti spájok, ponúka ich stručné delenie, predstavuje kritériá pre voľbu vhodného taviva. Zaoberá sa spájkovaným spojom, jeho vlastnosťami, predovšetkým mechanickými, a požiadavkami na jeho kvalitu, ale dotýka sa i chýb, ktoré môžu nastať počas procesu spájkovania a ovplyvniť tak kvalitu spoja. V praktickej časti sa práca zameriava na samotné meranie mechanických vlastností spojov, predkladá charakteristiku materiálov, používaných pri príprave konkrétnych spojov pre účely merania ich mechanických vlastností, opisuje prípravu meraných vzoriek spájkovaného spoja. Základným materiálom je meď a niekoľko typov cínových spájok, tavivo. Tabuľky na konci práce ponúkajú súhrnný prehľad nameraných hodnôt a zistení.
Key words:spájka, spájkovanie, tavivo

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited