Sep 17, 2019   4:19 a.m. Olympia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Maroš Martinkovič, PhD.
Identification number: 206
University e-mail: maros.martinkovic [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Metals and Plastics Forming (UVTE MTF)
 
External colleague - Institute of Materials (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Analysis and comparison of methods for determining the density of dislocations
Written by (author): Ing. František Krajčík
Department: Institute of Materials (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Maroš Martinkovič, PhD.
Opponent:prof. Ing. Mária Dománková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Analýza a porovnanie metód stanovenia hustoty dislokácií
Summary:Základným cieľom diplomovej práce je štúdium, vyhodnotenie a porovnanie jednotlivých metód stanovenia hustoty dislokácií pomocou stereologickej metalografie. Hustota dislokácií vo významnej miere ovplyvňuje mechanické, ale aj fyzikálne vlastnosti ocelí. Vzrastom počtu porúch, však klesá húževnatosť a ťažnosť materiálov. Teoretická časť diplomovej práce je zameraná predovšetkým na charakteristiku dislokácií, a aj vplyv technologických procesov na hustotu dislokácií. V neposlednom rade zahŕňa táto časť aj použitie metód na stanovenie hustoty dislokácií pomocou stereologickej metalografie. Experimentálna časť zahŕňa prípravu vzoriek a následné meranie hustoty dislokácií za pomoci stereológie. Ďalej sú prostredníctvom transmisnej elektrónovej mikroskopie zdokumentované dislokácie identifikované v oceli EN SPT 360. Záverečná časť diplomovej práce obsahuje vyhodnotenie experimentálnych vzoriek a diskusiu dosiahnutých výsledkov.
Key words:stereológia, plastická deformácia, hustota, dislokácia

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited