Sep 15, 2019   7:30 a.m. Jolana, deň pracovného voľna - Sedembolestná Panna Mária
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Maroš Martinkovič, PhD.
Identification number: 206
University e-mail: maros.martinkovic [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Metals and Plastics Forming (UVTE MTF)
 
External colleague - Institute of Materials (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Microstural analyse of three-axis deformation of steel STN 411353
Written by (author): Ing. Filip Chrenčík
Department: Institute of Materials (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Maroš Martinkovič, PhD.
Opponent:doc. Ing. Mária Kapustová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Mikroštruktúrna analýza trojosovej deformácie ocele STN 411353
Summary:Experimentálnym materiálom predkladanej práce je oceľová bezšvíková rúra obvyklej akosti ťahaná za studena v troch ťahoch, bez medzioperačného žíhania a iných úprav. Týmto procesom dochádza k vyčerpaniu plastických vlastností materiálu, nárastu pevnostných vlastností, tvrdosti a k zvyšovaniu termodynamickej nestability materiálu. Na druhej strane dosiahnutie týchto charakteristík môže byť aj žiaduce a takto vyrobený materiál vhodný na špecifické účely. Parametre makroskopickej deformácie tohto procesu sú známe, sú dané rozmermi rúry v stave po jednotlivých ťahoch. Nie je však detailne známy ich priebeh v objeme materiálu. Lokálne teda môže dôjsť k prekročeniu dovolenej deformácie. Cieľom práce je porovnať zmenu makroskopickej deformácie a orientácie mikroskopických častíc materiálu a určiť, alebo naznačiť, vzájomný súvis v záujme poznania veľkosti lokálnej makroskopickej deformácie. Proces výroby od sochoru až k valcovanej rúre je opísaný v prvej kapitole. Stručne sú opísané rôzne spôsoby dierovania a samotného valcovania, rovnako ako procesy prebiehajúce na mikroskopickej úrovni -- rekryštalizácia. Nadväzuje popis technologického procesu ťahania rúry za studena tak, ako prebieha vo výrobách a ako bol vykonaný pre účely experimentu tejto práce. Tretia kapitola sa venuje opisu metód stereologickej metalografie pre stanovenie deformácie zrna -- stručne sa spomínajú spôsoby rekonštrukcie trojrozmernej štruktúry na základe dvojrozmernej, získanej rezom (rezmi) skúšobného telesa. Podrobnejšie sa venuje metóde štatistickej rekonštrukcie na základe metódy skúšobných priamok spolu s vyhodnotením výsledkov získaných touto metódou. V závere kapitoly je detailne zhrnutá metodika použitá v tejto práci, ktorá sa odlišuje od postupov stereologickej metalografie. V štvrtej kapitole sú sumarizované výsledky meraní orientácie mikroskopických častíc opísanou metódou, piata kapitola porovnáva makroskopickú deformáciu danú okrajovými parametrami a orientáciu mikroskopických častíc v konkrétnom mieste merania. Zároveň sú hodnotené vzájomné vzťahy oboch parametrov, ktoré však nie je možné len na základe tejto práce jednoznačne potvrdiť. Avšak opísaný postup a výsledky môžu byť podkladom pre ďalšie exaktnejšie merania a závery s použitím návrhov predkladaných v závere práce.
Key words:stereologická metolografia, trojosová deformácia , bezšvíková rúra, ťahanie za studena

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesis

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited