Oct 28, 2020   4:47 a.m. Dobromila
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Marek Ďubek, PhD.
Identification number: 20818
University e-mail: marek.dubek [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Building Technology (FCE)

Contacts
     
     Lesson          Publications
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Multifunctional apartment house
Written by (author): Ing. Igor Figuli
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Ing. Peter Rendko
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Polyfunkčný bytový dom NA VRÁTKACH
Summary:
V diplomovej práci som sa venoval riešeniu stavebno-technologickej časti pre Polyfunkčný Bytový dom Na vrátkach v Bratislavskej mestskej časti Dúbravka. Ako podklad k vypracovaniu diplomovej práce mi bola poskytnutá projektová dokumentácia, výkaz výmer ako aj koordinačná situácia Polyfunkčného Bytového domu. Výkresovú časť diplomovej práce tvorí výkres zariadenia staveniska pre etapu hrubej stavby a taktiež výkres zariadenia staveniska pre etapu dokončovacích procesov. Ku grafickej časti patrí aj situácia širších vzťahov a návrh zdvíhacích mechanizmov. V textovej časti A. TECHNICKÁ SPRÁVA K PROJEKTU ORGANIZÁCIE VÝSTAVBY sú poskytnuté podrobnejšie informácie ohľadom projektovaných objektov a zariadenia staveniska. V časti B. TECHNICKÁ SPRÁVA K ČASOVÉMU HARMONOGRAMU VÝSTAVBY je popísaný časový plán výstavby na základe časového harmonogramu a histogramu nasadených pracovníkov, ktoré sú tiež súčasťou diplomovej práce. Časť C. DOČASNÉ PODOPRETIE STROPNEJ KONŠTRUKCIE PRE ÚČELY ZARIADENIA STAVENISKA POČAS VÝSTAVBY je zameraná na technológiu podstojkovania podzemných garáží pre umožnenie pojazdu ťažkých mechanizmov na strope nad podzemnými garážami a zároveň možnosti rozloženia staveniska na tejto ploche.
Key words:
Výkresy zariadenia staveniska, Časový harmonogram výstavby, Podstojkovanie podzemných garáží

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited