Oct 26, 2020   5:34 p.m. Demeter
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Marek Ďubek, PhD.
Identification number: 20818
University e-mail: marek.dubek [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Building Technology (FCE)

Contacts
     
Graduate
     
Lesson
     
Final thesis     Publications
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:Multipurpose center PERLA RUŽINOVA 2
Written by (author):
Ing. Daniel Vajdík
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:Ing. Peter Rendko
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Polyfunkčné centrum PERLA RUŽINOVA 2
Summary:
VAJDÍK, Daniel: Polyfunkčné centrum PERLA RUŽINOVA 2. - [Diplomová práca]. - Slovenská technická univerzita. Stavebná fakulta; Katedra technológie stavieb. - Vedúci záverečnej práce: Ing. Marek Ďubek, PhD. - Bratislava: SvF STU, 2015. Počet strán (119 s.) Cieľom mojej diplomovej práce bolo vypracovanie najefektívnejšieho riešenia stavebno- technologickej časti pre zadanú stavbu Polyfunkčné centrum PERLA RUŽINOVA 2, situovanej v Bratislave, mestskej časti Ružinov. Pri jej riešení som vychádzal z poskytnutej projektovej dokumentácie, z koordinačnej situácie, výkazu výmer a súhrnnej technickej správy realizačnej dokumentácie. Záverečná práca pozostáva z textovej a výkresovej časti, pričom tieto sú doplnené aj vlastnými fotografiami kvôli zrozumiteľnejšiemu vysvetleniu danej problematiky. Textovú časť tvoria tri hlavné kapitoly, pričom každá z nich predstavuje samostatný celok doplnený grafickou časťou. V prvej kapitole diplomovej práce ,,PROJEKT ZARIADENIA STAVENISKA" je uvedený popis zadanej stavby s rozdelením na jednotlivé stavebné objekty so zameraním na návrh zariadenia staveniska s ohľadom na bezpečnosť a ochranu zdravia a životného prostredia pri výstavbe. K tejto časti prináležia výkresy zariadenia staveniska pre etapu hrubej stavby a zemných prác, návrh montážnych zdvíhacích prostriedkov s troma alternatívami, ako aj projekt organizácie dopravy. Kapitola ,,ČASOVÝ PLÁN VÝSTAVBY" sa venuje spôsobu výstavby a návrhu zloženia jednotlivých pracovných čiat na stavenisku. Grafickým výstupom tejto časti je časový plán výstavby vo forme harmonogramu a histogram pracovníkov. Záverečná kapitola s názvom ,,STABILIZÁCIA STIEN STAVEBNEJ JAMY" sa zameriavam na špeciálny spôsob stabilizácie stien počas výkopu stavebnej jamy na zadanom objekte. Sú tu objasnené použité metódy, podrobný inžiniersko- geologický prieskum podložia a podrobne navrhnutý postup jej realizácie s grafickým znázornením.
Key words:
trysková injektáž, pramencová kotva, zariadenie staveniska, časový harmonogram

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited