Oct 26, 2020   5:37 p.m. Demeter
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Marek Ďubek, PhD.
Identification number: 20818
University e-mail: marek.dubek [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Building Technology (FCE)

     
     
Lesson
     
Final thesis
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:Construction - Technological Project: Production-warehouse hall ZKW Krušovce
Written by (author):
Department:
Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: Ing. Marek Ďubek, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Stavebno-technologický projekt: Výrobno-skladová hala ZKW Krušovce
Summary:Diplomová práca sa venuje problematike výstavby Výrobno-skladovej haly ZKW Krušovce. Diplomová práca sa skladá z troch častí. V prvej časti práce som sa venovala vypracovaniu technickej správy k zariadeniu staveniska a návrhu situácie zariadenia staveniska pre dve etapy výstavby a to pre zemné práce a zakladanie a pre výstavbu hrubej stavby. Ďalej sa v tejto kapitole rozoberá problematika návrhu rôznych variant montážnych prostriedkov – mobilných žeriavov, s porovnaním a výberom najvhodnejšej varianty. Ďalej som navrhovala dopravné komunikácie a spevnené plochy v rámci staveniska. Súčasťou bolo vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany životného prostredia. Druhá časť pojednáva o príprave časového plánu realizácie výrobno-skladovej haly. Posledná, tretia kapitola sa venuje hĺbkovému zakladaniu objektov so zameraním na riešenie zakladania stavby. V tejto časti je podrobne vypracovaný technologický predpis pracovného postupu vyhotovenia vŕtaných veľkopriemerových pilót s opisom technických detailov.
Key words:zariadenie staveniska, časový plán, hĺbkové zakladanie, vŕtané pilóty

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited