Oct 28, 2020   5:11 a.m. Dobromila
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Marek Ďubek, PhD.
Identification number: 20818
University e-mail: marek.dubek [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Building Technology (FCE)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications
     
Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:
Construction - Technological Project: TUJETOIN Polyfunctional Apartment Building
Written by (author): Ing. Andrej Gráčik
Department:
Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor:
Opponent:Ing. Daniel Vajdík
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Stavebno-technologický projekt: Bytový dom TUJETOIN
Summary:
Diplomová práca sa skladá z troch kapitol. Obsahom prvej kapitoly je vypracovanie stavebno-technologického realizačného projektu stavby BYTOVÝ DOM TUJETOIN – etapa 1. Stavba je situovaná v Bratislavskej mestskej časti Dúbravka. Druhá kapitola pozostáva z návrhu časového harmonogramu výstavby, ktorého súčasťou je aj histogram pracovníkov. Tretia kapitola je zameraná na vypracovanie technologického predpisu stabilizácie stien stavebnej jamy technológiou tryskovej injektáže SOILCRETE. V tomto technologickom predpise je vypracovaný podrobný pracovný postup danej technológie. V realizačnom projekte sa nachádza aj technická správa k zariadeniu staveniska a tak isto aj situácia zariadenia staveniska počas prác na hrubej stavbe a dokončovacích procesoch. Súčasťou diplomovej práce sú aj variantné návrhy zdvíhacích mechanizmov v ktorom sa porovnávajú a vyberá sa najvhodnejšie riešenie. Súčasťou práce je aj návrh spevnených plôch a dopravného riešenia v ktorom sú podrobne vypracované skladby komunikácii a riešenie dočasného dopravného značenia počas výstavby.
Key words:realizačný projekt, časový harmonogram, zdvíhacie mechanizmy, technologický predpis, trysková injektáž

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited