Oct 28, 2020   4:01 a.m. Dobromila
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Marek Ďubek, PhD.
Identification number: 20818
University e-mail: marek.dubek [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Building Technology (FCE)

Contacts     Graduate
     
     Final thesis     Publications     Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Apartment building
Written by (author):
Ing. Lukáš Pavlik
Department:
Thesis supervisor:
Ing. Marek Ďubek, PhD.
Opponent:
Ing. Juraj Haulík
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bytový dom
Summary:
Témou mojej bakalárskej práce je spracovanie projektu organizácie výstavby, ktorý rieši koncept výstavby stavby " Bytový dom" a vypracovanie technologického predpisu vláknobetónových konštrukcií predmetnej stavby. Koncepcia výstavby domu ako projekt organizácie výstavby je v zmysle stavebného zákona t.j. Zákona č.50/1976 Zb.z. súčasťou projektovej dokumentácie stavby. Úlohou projektu organizácie výstavby je určiť spôsob a postup výstavby tak, aby bol hospodárny za dodržania optimálnych technológií a lehôt výstavby. POV musí obsahovať základné riešenie zariadenia staveniska, údaje o dopravných trasách na stavenisku, o prístupových a výjazdových komunikáciách, časový postup realizácie stavby, lehotu výstavby. Plán organizácie výstavby spravidla rieši technologickú schému postupu výstavby, sled jednotlivých činností v závislosti na technologických predpisoch pre jednotlivé procesy a rieši rozloženie staveniska na časť, kde sa uskutočňuje stavba objektov a časť, na ktorej sa zriaďujú dopravné trasy, uskutočňujú prípravné montážne a výrobné procesy, skladuje sa materiál a dielce, zriaďujú sa bunky pre správu, sklady a zdravotné a hygienické potreby pracovníkov zabezpečujúcich výstavbu celého komplexu domu. Plán organizácie výstavby musí byť navrhnutý tak, aby si jednotlivé procesy neprekážali v čase a v priestore, aby priebeh výstavby prebiehal plynulo, aby zohľadňoval bezpečnostné predpisy ochrany zdravia pri práci a aby výstavba nevplývala nepriaznivo na okolité životné prostredie. Plán organizácie výstavby rieši sled postupu jednotlivých činností, pre ktoré sú spracované všeobecné technologické predpisy prípadne konkrétne vypracované pre danú stavbu . Tému spracovania technologického predpisu pre vláknobetónové konštrukcie som si zvolil z dôvodu, že o vláknobetóne majú stavebné firmy aj projektanti menej vedomostí, nakoľko tento materiál nie je u nás až tak bežne využívaný, aj keď sa výrobcovia vlákien snažia v posledné roky presadiť používanie vláknobetónu aj na našom slovenskom trhu. Stavebníctvo využíva tradičné materiály celé desaťročia až storočia, ale rovnako hľadá stále nové a nové materiály a technológie s lepšími technickými vlastnosťami výsledkom čoho sú kvalitnejšie realizácie stavebných diel. Vzhľadom k tomu som sa rozhodol využiť zlepšenie vlastností betónu v projekte stavby Bytový dom pridaním vlákien do betónu.
Key words:
vláknobetón, bytový dom, realizácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited