Oct 26, 2020   5:05 p.m. Demeter
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Marek Ďubek, PhD.
Identification number: 20818
University e-mail: marek.dubek [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Building Technology (FCE)

Contacts
     
Graduate
     
Lesson     Final thesis
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:Appartment Complex Domino
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor: Ing. Marek Ďubek, PhD.
Opponent:Ing. Juraj Jadroň
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Obytný súbor DOMINO, Bratislava
Summary:
Témou diplomovej práce bolo čo najefektívnejšie vyriešiť stavebno-technologickú časť pre Obytný súbor Domino v mestskej časti Bratislava-Petržlka. Vychádzala som z poskytnutej projektovej dokumentácie, z výkazu -- výmer, a z koordinačnej situácie. Práca je zostavená z výkresovej a textovej časti, ktorá je doplnená autorkinými fotografiami pre lepšie objasnenie problému.Výkresovú časť tvoria výkresy zariadenia staveniska, a to pre etapu hrubej stavby a pre časť zemné práce. Ďalšia grafická časť rieši situáciu širších vzťahov i návrh variánt zdvýhacích mechanizmov. K vymenovanej grafickej dokumentácii prináleží textová časť "A. TECHNICKÁ SPRÁVA K PROJEKTU ZARIADENIA STAVENISKA", ktorá poskytuje obšírnejšie informácie ohľadne projektovaných stavieb a zariadenia staveniska. Ďalším výstupom práce je časový plán výstavby, spracovaný vo forme harmonogramu a histogramu nasadených pracovných čiat. K tomu prislúchajúca textová časť "B. TECHNICKÁ SPRÁVA K ČASOVÉMU PLÁNU VÝSTAVBY" objasňuje spôsob výstavby a zloženie pracovných čiat. V poslednej stati s názvom "C. ZAKLADANIE OBJEKTOV NA VIBROSTĹPOCH" sa sústreďujem na špeciálne zakladanie pomocou betónových vibrostĺpov. Objasňujem princíp metodiky a základové pomery podložia na základe vykonaných prieskumných prác.
Key words:
Harmonogram výstavby, Zariadenie staveniska, Betónové vibrostĺpy

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited