Sep 20, 2019   7:49 a.m. Ľuboslav, Ľuboslava
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Matej Kerestúr
Identification number: 22130
University e-mail: qkerestur [at] stuba.sk
 
External colleague - Faculty of Civil Engineering (STU)

Contacts     Graduate     Final thesis     Publications     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:European Grouping for Territorial Cooperation
Written by (author): Ing. Matej Kerestúr
Department: Institute of Management of the STU (OUP REK)
Thesis supervisor: doc. Ing. Mária Zúbková, PhD.
Opponent:Mgr. Jana Feninová
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Európske zoskupenie územnej spolupráce
Summary:Cieľom EZÚS je uľahčovať a podporovať cezhraničnú, nadnárodnú a medziregionálnu spoluprácu. V protiklade so štruktúrami, ktoré riadili tento typ spolupráce až do roku 2007, EZÚS má právnu subjektivitu a právnu spôsobilosť na právne úkony. Má teda právo nakupovať a predávať svoj majetok alebo zamestnávať zamestnancov. Členmi EZÚS môžu byť: * členské štáty; * regionálne alebo miestne samosprávy; * združenia; * akýkoľvek iný subjekt, ktorý sa riadi verejným právom. EZÚS je prvým útvarom, ktorý umožňuje zoskupenie samospráv rôznych členských štátov bez predchádzajúceho podpísania medzinárodnej dohody ratifikovanej národnými parlamentmi. Členské štáty však predsa musia dať svoj súhlas s účasťou členov na svojom území. Rozhodné právo pre výklad a uplatňovanie dohovoru je právo členského štátu, v ktorom sa nachádza oficiálne sídlo EZÚS. Dohovor EZÚS špecifikuje najmä: * názov EZÚS a adresu jeho sídla; * zoznam členov; * rozsah územia pôsobnosti; * jeho cieľ; * jeho úlohu; * jeho trvanie.
Key words:4 Plánované rozvojové programy EZÚS, ezús, Zákon č. 90/2008 Z. z. o EZÚS


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited