Jun 19, 2019   7:45 a.m. Alfréd
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Roland Jančo, PhD.
Identification number: 2227
University e-mail: roland.janco [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Habilitation thesis
Thesis title:Numerical analysis of buried gas pipeline dig down during operation
Written by (author): prof. Ing. Roland Jančo, PhD.
Department: Faculty of Mechanical Engineering
Opponent 1:prof. Ing. Milan Žmindák, PhD.
Opponent 2:doc. Ing. Juraj Králik, PhD.
Opponent 3:doc. Ing. Karel Frydrýšek, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Numerická analýza plynovodných potrubí pri odkopoch počas prevádzky
Summary:Predložená habilitačná práca je zameraná na riešenie nosníkov na pružnom poklade. Sú využite analytické modely a numerické metódy (MKP). V praktických aplikáciách sú použite software ANSYS, Mathematica a Matlab. Práca je rozdelená do 8 kapitol. Úvodné kapitoly sú venovane vysvetleniu základných pojmov, odvodeniu základných diferenciálnych rovníc, rozdeleniu typov podkladov a dĺžok nosníkov. Nachádza sa tu analytické riešenie nosníkov konečnej a nekonečnej dĺžky, bez uvažovania vlastnej tiaže nosníka, osového namáhania, trenia medzi nosníkom a podkladom, šmykových deformácii a vplyvu zmeny teploty. V nadväzujúcich kapitolách sa postupne do analytického riešenia pridáva vplyv trenia, osové namáhanie, zmena teploty nosníka a uvažovanie šmykových deformácii. Návrh nosníkov na pružnom podklade vedie vo väčšine prípadov na úlohu nelineárnej mechaniky. Koniec práce je venovaný experimentálnemu overeniu a porovnaniu numerického riešenia na technologickom postupe postupného podkopania tranzitného plynovodu pri oprave izolácie s následnou tvorbou nového nosného lôžka za plnej prevádzky.
Key words:pružný podklad, metóda konečných prvkov, nosník

Current level of public release
 
Bylo zvoleno non-release of final thesis - iný závažný dôvod (v súlade s § 51 Zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov (autorský zákon)):
jedná sa o habilita.nú prácu.


Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited