Feb 18, 2020   2:58 a.m. Jaromír
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Identification number: 2232
University e-mail: jan.vachalek [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)
 
External colleague - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Draft of robotical cell for contactless welding made in projection software ABB RobotStudio
Written by (author): Ing. Tomáš Gajdoš
Department: Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)
Thesis supervisor: doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Opponent:Ing. Michal Bartko, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Koncepčný návrh robotizovaného pracoviska pre bezkontaktné zváranie s využitím projekčného softvéru ABB RobotStudio
Summary:Bakalárska práca je zameraná na koncepčný návrh robotizovanej linky pre bezkontaktné zváranie. Teoretická časť prezentuje základné definície z oblasti automatizácie a robotiky, konštrukcie PRaM a základné typy programovania priemyselných robotov. Teoretická časť je tiež zameraná na druhy a výber bezkontaktného zvárania. V praktickej časti práce je popísaná analýza zváracej linky a výber použitých robotov ABB IRB6700, ktorý plní úlohu manipulačného robota a ABB IRB4600, ktorý vykonáva technologické operácie zvárania. Do návrhu robotizovanej zváracej linky sú importované 3D CAD modely, ktoré sme vytvorili pomocou projekčných prostredí Solid Edge V20 a Catia V5R20. Zváraciu linku tvoria dva inteligentné dopravníky pre transport zváranej zostavy do pracovného priestoru a von z pracovného priestoru. Úlohou manipulačného priemyselného robota je prenášať zváranú zostavu lyžice rýpadla a zadržať ju počas technologického procesu v štyroch operatívnych polohách, kedy je zvárací robot v pracovnom cykle. Pre zvarenie celej zváranej zostavy je nutné aj prechytenie zváranej zostavy manipulačným robotom. Po dokončení technologického procesu manipulačný robot položí zváranú zostavu na výstupný dopravník, ktorý zváranú zostavu transportuje na svoj druhý koniec, čím sa práca robotizovanej zváracej linky považuje za ukončenú. Výsledkom práce je možnosť reálneho aplikovania koncepčného návrhu robotizovanej zváracej linky do priemyselnej výroby.
Key words:RobotStudio, simulácia priemyselných robotov, bezkontaktné zváranie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited