Aug 14, 2020   9:08 a.m. Mojmír
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Identification number: 2232
University e-mail: jan.vachalek [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)
 

Contacts
     
     Lesson
     
Final thesis
     
Projects
     
Publications          Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Dissertation thesis
Thesis title:
Design of methodology and measurement model for testing of logistics system in flexible production and design of algorithms for its optimization
Written by (author): Ing. Pavol Vašek
Department:
Thesis supervisor:
Opponent 1:
Opponent 2:
Final thesis progress:
Final thesis is submitted


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh metodiky a meracieho modelu pre testovanie logistického systému vo flexibilnej výrobe a návrh algoritmov pre jeho optimalizáciu
Summary:
VAŠEK, Pavol: Návrh metodiky a meracieho modelu pre testovanie logistického systému vo flexibilnej výrobe a návrh algoritmov pre jeho optimalizáciu. [Dizertačná práca]. Slovenská technická univerzita v Bratislave. Strojnícka fakulta. Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky. Vedúci záverečnej práce: doc. Ing. Ján Vachálek, PhD. Bratislava: SjF STU BA, 2020. 117s. Hlavným prínosom práce je vytvorenie algoritmov logistického systému slúžiaceho na optimalizáciu vnútropodnikovej logistiky vo flexibilnej výrobe. Pre riešenie tejto komplexnej problematiky bolo v prvom rade potrebné stanoviť spôsob identifikácie súčiastok vo výrobnom procese. Po stanovení modelu merania, boli využitím zvoleného snímača realizované merania na experimentálnom pracovisku pri rôznych podmienkach stanovené neistoty, faktory ovplyvňujúce meranie a na ich základe bol navrhnutý všeobecný model kalibrácie. Práca sa ďalej zaoberá riadením meracieho procesu a stanovením nápravných opatrení pri jeho nestabilite využitím strojového učenia. V ďalšej časti sa práca venuje návrhu fyzického modelu pre testovanie vytváraného logistického systému. Posledná časť práce je zameraná na vytvorenie riadiaceho systému pre logistiku, ktorého jadrom je digitálne dvojča napojené na reálny systém a testovanie tohto systému na simulačnom modeli vytvorenom na základe dát z reálnej prevádzky. Dizertačná práca je multidisciplinárna a prepája v sebe prvky metrológie, automatizácie a logistiky.
Key words:
model merania, optimalizácia, neistoty merania, digitálne dvojča, logistika, simulačný model

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited