Oct 20, 2020   6:25 a.m. Vendelín
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Identification number: 2232
University e-mail: jan.vachalek [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)
 

Contacts
     
     
Lesson          
          Bodies
     
Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:
3D simulation model of the robotic arm for calculating forward and inverse kinematics
Written by (author): Ing. Ján Kováč
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:Ing. Tomáš Volenský, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Simulačný model robotického 3D ramena pre výpočet priamej a inverznej kinematiky
Summary:
Cieľom mojej diplomovej práce je navrhnúť a realizovať softvérový model výpočtov v 3D priestore pre potreby priamej a inverznej kinematickej úlohy s možnosťou vizualizácie trajektórie pohybu prostredníctvom grafického modelu. Celá úloha je aplikovaná pre robotické rameno Schunk. Práca je rozdelená do piatich kapitol. Prvá kapitola je venovaná histórii robotiky a priemyselných robotov a následne vysvetleniu základnej terminológie robotiky. Druhá kapitola je zameraná na mechaniku robotov, kde je pozornosť upriamená hlavne na vysvetlenie problému priamej a inverznej kinematiky spolu s možnými prístupmi ich riešenia. Tretia kapitola sa zaoberá opisom robotického ramena Schunk. V štvrtej kapitole sú teoreticky objasnené technológie použité pri vývoji softvéru. Piata záverečná kapitole je venovaná návrhu a realizácii softvéru. Na začiatku sú vysvetlené prístupy riešenia problému priamej a inverznej kinematiky. Ďalej sú v nej uvedené postupy pri vytváraní grafického modelu robotického ramena a spôsob jeho simulácie. Na záver kapitoly je uvedené riešenie pre grafické užívateľské prostredie softvéru.
Key words:
priama kinematika, inverzná kinematika, Java, Swing, JOGL

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited