Oct 27, 2020   7:25 p.m. Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Identification number: 2232
University e-mail: jan.vachalek [at] stuba.sk
 
 

Contacts
     
     
     
Final thesis
     
          
     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Habilitation thesis
Thesis title:
LONG-TERM ON-LINE IDENTIFICATION OF TIME-VARYING SYSTEMS
Written by (author): doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Department:
Faculty of Mechanical Engineering
Opponent 1:
Opponent 2:
Opponent 3:
prof. Ing. Roman Prokop, CSc.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Dlhodobá priebežná identifikácia časovo premenlivých systémov
Summary:
Práca sa zaoberá metódami priebežnej identifikácie a ich možnosťami z hľadiska nasadenia do prevádzky, spolu s adaptívnym riadením pri dlhodobom sledovaní časovo premenlivých dynamických systémov. Dôraz je kladený na dlhodobé nasadenie, z tohto dôvodu je podrobne rozoberaný najmä mechanizmus práce s neinformatívnymi dátami a samotný proces realizácie algoritmov. Práca je rozdelená na teoretickú a simulačno experimentálnu časť. Rozoberané sú postupy priebežnej identifikácie, kde neinformatívne dáta, ktoré by prípadne mohli destabilizovať numerický výpočet parametrov identifikovaného systému, sú váhované zvolenou metódou váhovania dát pre ich "zabúdanie". Sledované sú dva novovytvorené algoritmy priebežnej identifikácie využívajúce techniku alternatívnej kovariančnej matice a ich dve modifikácie. Všetky algoritmy sú overené na simuláciách, a následne testované na laboratórnom modeli. Záverom je prevedené praktické zhodnotenie algoritmov uvedených v práci oproti bežne používaným. Spracované je aj doplnkové rozšírenie práce o alternatívny pohľad na možné iné riešenia danej problematiky. Toto rozšírenie sa zaoberá spôsobmi priebežnej identifikácie, kde neinformatívnosť dát je potlačená aktuálnym výberom z pripravených sád linearizovaných modelov daného systému a ich akcelerovaným numerickým spracovaním s využitím výpočtových paralelizačných metód. Uvedený je spôsob tvorby, návrh a praktická realizácia dátových úložísk a linearizovaných modelov a ich následné paralelizované numerické spracovanie pre potreby priebežnej identifikácie. Vykonané sú základné úvahy a testy pre možné smery riešenia s perspektívou ich prípadného využitia.
Key words:
zabúdanie, alternatívna kovariančná matica, GPGPU, priebežná identifikácia, HPC

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited