Sep 24, 2020   1:37 p.m. Ľuboš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Lukáš Žemlička, PhD.
Identification number: 22461
University e-mail: lukas.zemlicka [at] stuba.sk
 

     
     
     
Final thesis
     
Projects          Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Dissertation thesis
Thesis title:
Isolation and characterization of physiologically active natural substances
Written by (author): Ing. Lukáš Žemlička, PhD.
Department:
Thesis supervisor: doc. Ing. Boris Lakatoš, PhD.
Opponent 1:doc. RNDr. Mária Mikulášová, CSc.
Opponent 2:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Izolácia a charakterizácia fyziologicky účinných prírodných látok
Summary:
Predkladaná dizertačná práca sa zaoberá izoláciou a charakterizáciou prírodných zlúčenín, ktoré boli získané z rastlinných druhov Trebuľka lesná (Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm.) a Rebríček obyčajný (Achillea millefolium L.). Použitím jednoduchých laboratórnych techník (macerácia, destilácia, extrakcia a rekryštalizácia) sa vypracovala nenáročná a rýchla metóda na izoláciu eumelanínu a luteolín-7-O-b-D-glukozidu (cynarozidu) vo vysokej čistote. Biologická aktivita izolovaných extraktov a čistých fytochemikálií bola testovaná in vitro na mikrobiálnych modeloch. V nadväznosti na antimikrobiálnu aktivitu bola skúmaná genotoxicita, resp. antimutagenita pomocou Amesovho inkorporačného testu. Žiadna zo sledovaných zlúčenín nevykazovala potenciálnu mutagenitu v podmienkach bez metabolickej aktivácie. Antimutagénny účinok extraktov nebol jednoznačný, výraznejší efekt sa pozoroval najmä v prípade cynarozidu. Pri sledovaní vplyvu izolovaných zlúčenín na rozvoj mutácií vedúcich k rezistencii voči ciprofloxacínu pri kmeni Salmonella Typhimurium sa zreteľnejšie prejavil len eumelanín, ktorý ako jediný znižoval frekvenciu spontánnych i indukovaných mutácií. Vzhľadom na všeobecný rys biofilmu stupňovať prejavy rezistencie voči antibiotikám, pozorovalo sa pôsobenie čistých fytochemikálii pri potláčaní tvorby biofilmu. Inhibičné účinky sa výraznejšie prejavovali na kmeni P. aeruginosa, kým slabšieho producenta biofilmu S. aureus až tak viditeľne neovplyvňovali. Súčasne s biologickými účinkami boli sledované aj vybrané antioxidačné a spektroelektrochemické vlastnosti purifikovanej formy cynarozidu. Elektrónová paramagnetická rezonancia (EPR) a ABTS test potvrdili jeho antioxidačnú a radikál zhášajúcu aktivitu. Na pozorovanie oxidačných reakcií cynarozidu v roztoku dimetyl sulfoxidu boli vykonané in situ EPR a UV-VIS spektroelektrochemické pokusy. Tieto experimenty dokázali, že primárny oxidačný krok prebiehajúci na 1,2-dihydrobenzénovej podjednotke cynarozidu vedie k nestabilnému semichinónovému anión radikálu, čo následne potvrdili aj kvantovo-chemické výpočty. Spektroelektrochemické a antioxidačné štúdie naznačili významnú úlohu deprotonizovanej formy cynarozidu pri jeho oxidačno-redukčných a antioxidačných prejavoch.
Key words:
DFT výpočty, biologická aktivita, prírodné zlúčeniny, spektroelektrochémia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited