Jun 17, 2019   8:52 p.m. Adolf
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ladislav Écsi, PhD.
Identification number: 2252
University e-mail: ladislav.ecsi [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Habilitation thesis
Thesis title:Mathematical Model Proposal to Describe the Behaviour of Ductile Materials at Extreme Conditions
Written by (author): doc. Ing. Ladislav Écsi, PhD.
Department: Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)
Opponent 1:prof. Ing. Justín Murín, DrSc.
Opponent 2:prof. Ing. Jozef Bocko, PhD.
Opponent 3:prof. Ing. Milan Žmindák, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh matematického modelu na opis správania sa húževnatých materiálov v extrémnych podmienkach
Summary:Predkladaná práca sa zaoberá návrhom matematického modelu na opis správania sa húževnatých materiálov v extrémnych podmienkach, ktoré v sebe zahrňujú veľké deformácie pri konečných rýchlostiach pretvorenia, vysoké teploty a gradienty teplôt pri súčasnom poškodzovaní materiálu, fázových premien či prechodu húževnatého chovania sa materiálu na krehké zapríčinené s veľkými rýchlosťami pretvorenia. V priebehu práce boli navrhnuté vylepšená slabá formulácia rovníc rovnováhy telesa pre riešenie plne viazaných termo-mechanických úloh metódou konečných prvkov, konštitutívny model pre vnútorné tlmenie a prechod húževnatého materiálu na krehký, konštitutívna rovnica pre mechanickou disipáciou indukovaný ohrev, spresnená rovnica vedenia tepla a evolučné rovnice na modelovanie fázových premien. Matematický model bol verifikovaný v numerických experimentoch pri nízkych rýchlostiach pretvorenia, ktoré sú v súlade s dostupnými experimentmi, a testovaný v ďalších príkladoch s veľkými deformáciami v širokom rozsahu rýchlosti pretvorenia.
Key words:veľké deformácie, veľké rýchlosti pretvorenia, prechod húževnatého materiálu na krehký, plne viazaný termo-mechanický výpočet, fázové transformácie

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited