Persons at STUHelp


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Alena Brusilová, PhD.
Identification number: 2293
University e-mail: alena.brusilova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Institute of technologies and materials (FME)

     
Lesson          Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Mechanical and tribology properties of nitride silicon with sintering additive MgO
Written by (author):
Department:
Institute of technologies and materials (FME)
Thesis supervisor:
Ing. Alena Brusilová, PhD.
Opponent:RNDr. Jana Kozánková
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Mechanické a tribologické vlastnosti nitridu kremíka so spekacou prísadou MgO
Summary:
Nitrid kremíka sa vyznačuje vyššou odolnosťou proti náhlemu lomu, v porovnaní s ostatnými kera-mickými materiálmi. Vhodným použitím spekacích prísad môžeme dosiahnuť zlepšené vlastnosti vý-sledného materiálu. Čo umožňuje nové možnosti praktického využitia. V tejto práci bola použitá ako spekacia prísada MgO a to v dvoch systémoch Si3N4+5%MgO a Si3N4+10%MgO. Cieľom práce bola optimalizácia parametrov prípravy žiarovolisovaného nitridu kremíka. Výroba keramických kompaktov technoló-giou žiarového lisovania. Pozornosť tiež bola zame-raná na štúdium hustoty a vybraných mechanických vlastností ako tvrdosť, lomová húževnatosť a odolnosť voči opotrebeniu. Z hľadiska relatívnej hustoty sme lepšie výsledky namerali pri vzorkách s 5%MgO. Pri mechanických vlastnostiach (tvrdosť, lomová húževnatosť a ote-ruvzdornosť) to bol 10 % podiel MgO. Na záver boli tieto výsledky porovnané s hodnotami, kde bola po-užitá spekacia prísada YAG. Z nameraných výsledkov sa dospelo k záveru, že spekacia prísada MgO sa javí ako moc efektívna pri žiarovom lisovaní nitridu kremíka. Čo potvrdzujú aj dosiahnuté mechanické vlastnosti.
Key words:
nitrid kremíka, žiarové lisovanie, mechanické vlastnost, MgO


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited