Jan 26, 2020   4:34 p.m. Tamara
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Identification number: 2300
University e-mail: pavol.sejc [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Institute of technologies and materials (FME)
 
External colleague - Institute of Production Technologies (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Usage of new electrodes types for resistance spot welding of steel zinc plates
Written by (author): Ing. Michal Kery
Department: Institute of technologies and materials (FME)
Thesis supervisor: prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Opponent:doc. Ing. Miloš Mičian, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Použitie nových typov elektród pri bodovom odporovom zváraní pozinkovaných plechov z ocele typu DP 600
Summary:Cieľom diplomovej práce bolo použite, porovnanie opotrebenia a kvality zvaru pri použití nového typu Nitróde elektród a elektród z CuCrZr pri bodovom odporovom zváraní pozinkovaných plechov z ocele DP600 . Diplomová práca pozostáva z teoretickej a experimentálnej časti. Teoretická časť popisuje jednotlivé druhy odporového zvárania, jeho princíp a režimy , druhy zváracích zariadení, elektródy a príslušenstvo. Experimentálna časť diplomovej práce popisuje samotný experiment, zváracie zariadenie, typ materiálu a elektród. Výsledky ťahovej skúšky a opotrebenia ktoré sú znázornené v grafickej a tabuľkovej podobe. V závere je vyhodnotenie experimentu a návrh vhodných zváracích parametrov pre zváranie pozinkovaných plechov z ocele DP 600 bez chýb vo zvare.
Key words:Bodové zváranie, kvalita zvaru, parametre zvárania


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited