Jan 21, 2020   0:15 a.m. Vincent
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Identification number: 2300
University e-mail: pavol.sejc [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Institute of technologies and materials (FME)
 
External colleague - Institute of Production Technologies (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Renovation of railway vehicle drawbar hook by arc welding.
Written by (author): Ing. Tomáš Világoš, PhD.
Department: Institute of technologies and materials (FME)
Thesis supervisor: prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Opponent 1:doc. Ing. Marián Králik, CSc.
Opponent 2:doc. Ing. Peter Bernasovský, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Renovácia ťahadlového háku železničných vozidiel oblúkovým naváraním.
Summary:Práca bola zameraná na návrh návaru kontaktnej plochy ťahadlového háku železničných vozidiel podstatne odolnejšieho voči opotrebeniu ako je materiál háku. Z hľadiska procesu navárania bola pozornosť venovaná hlavne čo najnižšiemu zaťaženiu ná- varov merným tepelným príkonom. Z pohľadu skúmania kvality návarov sa pozornosť sústredila na skúmanie makro a mikroštruktúry, celistvosti, meranie mikrotvrdostí, v jednotlivých oblastiach návarov a to vo zvarovom kove, teplom ovplyvnenej oblasti a v základnom mate- riále. Predmetom skúmania bol aj vplyv legujúcich prvkov z austenitických prídavných materiálov na výsledné vlastnosti návarov spolu s predikciou jednotlivých fáz pomocou Schäffle- rovho diagramu. V závere práce boli vykonané skúšania za účelom zisťovania veľkosti súčiniteľov trenia jednotlivých návarov a ich odolnosti voči opotrebeniu.
Key words:zvarový kov, opotrebenie, naváranie, tvrdonávar

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited