Jan 24, 2020   7:02 a.m. Timotej
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Identification number: 2300
University e-mail: pavol.sejc [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Institute of technologies and materials (FME)
 
External colleague - Institute of Production Technologies (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Simulation of thermal cycles of laser welding of aluminum using FEM
Written by (author): Ing. Michal Kováč
Department: Institute of technologies and materials (FME)
Thesis supervisor: prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Opponent:doc. Ing. Miloš Mičian, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Simulácia teplotných cyklov laserového zvárania hliníka pomocou MKP
Summary:Diplomová práca sa zaoberá simuláciou teplotných cyklov laserového zvárania hliníkových plechov pomocou metódy konečných prvkov (MKP). Po návrhu a vytvorení simulačného modelu boli výsledky simulácie verifikované teplotnými cyklami nameranými počas experimentu na reálnych vzorkách. Práca je rozdelená do dvoch celkov. Prvá časť je venovaná teoretickému prehľadu spomínanej problematike. Druhá, experimentálna časť sa venuje vytvoreniu simulačného modelu, určeniu jeho geometrických parametrov, zadefinovaniu termofyzikálnych vlastností korešpondujúcich s reálnymi vzorkami, a nakoniec určeniu začiatočných a okrajových podmienok. Meranie teplotných cyklov prebehlo na troch vzorkách pomocou termočlánkov, ktoré boli privarené v troch rôznych vzdialenostiach vzhľadom k osi zvaru. Namerané a simulované teplotné cykly boli následne porovnané. Aj napriek rozdielom, ktoré vznikli určitými zjednodušeniami, navrhnutý model zodpovedá skutočnému správaniu zváraného materiálu počas procesu zvárania.
Key words:hliník, teplotné cykly, ANSYS, laserové zváranie, model, MKP, simulácia

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited