21. 1. 2020  0:09 Vincent
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Michal Kováč, PhD.
Identifikační číslo: 23056
Univerzitní e-mail: michal.kovac [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Disertační práce
Název práce:Vzperná odolnosť kovových prútov a prútových konštrukcií. Aplikácie nových metód z eurokódov
Autor: Ing. Michal Kováč, PhD.
Pracoviště: Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)
Vedoucí práce: prof. Ing. Ivan Baláž, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Vzperná odolnosť kovových prútov a prútových konštrukcií. Aplikácie nových metód z eurokódov
Abstrakt:V súčasnosti zavádzaných európskych normách pre navrhovanie kovových konštrukcií sú zahrnuté niektoré metódy, ktoré sa v nahrádzaných normách nenachádzali. Preto tieto metódy zatiaľ neboli dostatočne používané nato, aby sa overila ich správnosť (výstižnosť). Úlohou prvej časti práce je overenie správnosti a zhodnotenie približnej metódy výpočtu kritickej osovej sily pri priestorovej strate stability tenkostenného, centricky tlačeného prúta. Táto metóda vychádza z približného riešenia sústavy diferenciálnych rovníc (vyjadrujúcich podmienky rovnováhy prúta), ktoré odvodil vo svojej práci Vlasov [1]. Pre potrebu výpočtu väčšieho množstva kritických síl bol zostrojený vlastný výpočtový program na základe metódy konečných prvkov (MKP). Druhá časť práce sa venuje vzpernej odolnosti hliníkových prútov s priečnymi alebo pozdĺžnymi zvarmi podľa normy [11]. Vzhľadom na zníženú pevnosť hliníka v teplom ovplyvnenej oblasti od zvárania sú tu určité špecifiká. Okrem toho je tu zavedená metóda efektívnej hrúbky prvku prierezu na rozdiel od metódy efektívnej šírky prvku prierezu, ktorá sa používa pri oceli. V tretej časti práce sa analyzuje metóda posudzovania vzpernej odolnosti prútov s nekonštantným prierezom a/alebo s nekonštantnou osovou silou a rámov z takýchto prútov zložených na základe analýzy teóriou II. rádu s imperfekciou odvodenou od vlastného tvaru prúta/rámu. Začiatočná globálna a lokálna imperfekcia sa v tvare ekvivalentnej geometrickej imperfekcie odvádza od vlastného tvaru straty stability prúta alebo rámu v pružnom stave. Vzhľadom na možnosť použitia tejto metódy aj pri prútoch s konštantným prierezom a osovou silou a rámoch z nich zložených, sa v poslednej časti práce nachádza porovnanie s ostatnými metódami posudzovania vzpernej odolnosti nachádzajúcimi sa v norme [10].
Klíčová slova:kritická sila, priestorová strata stability , globálna analýza, vlastný tvar, hliníkové prúty so zvarmi, tenkostenný prút, vzperná odolnosť, imperfekcia

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování digitální rozmnoženiny školního díla prostřednictvím akademické / univerzitní knihovny na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely pouze uživatelům v rámci vysoké školy (kontrola přístupu na základě IP adres počítačů nebo prostřednictvím jména a hesla).


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně