26. 1. 2020  22:04 Tamara
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Michal Kováč, PhD.
Identifikačné číslo: 23056
Univerzitný e-mail: michal.kovac [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Vzperná odolnosť kovových prútov a prútových konštrukcií. Aplikácie nových metód z eurokódov
Autor: Ing. Michal Kováč, PhD.
Pracovisko: Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)
Vedúci práce: prof. Ing. Ivan Baláž, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vzperná odolnosť kovových prútov a prútových konštrukcií. Aplikácie nových metód z eurokódov
Abstrakt:V súčasnosti zavádzaných európskych normách pre navrhovanie kovových konštrukcií sú zahrnuté niektoré metódy, ktoré sa v nahrádzaných normách nenachádzali. Preto tieto metódy zatiaľ neboli dostatočne používané nato, aby sa overila ich správnosť (výstižnosť). Úlohou prvej časti práce je overenie správnosti a zhodnotenie približnej metódy výpočtu kritickej osovej sily pri priestorovej strate stability tenkostenného, centricky tlačeného prúta. Táto metóda vychádza z približného riešenia sústavy diferenciálnych rovníc (vyjadrujúcich podmienky rovnováhy prúta), ktoré odvodil vo svojej práci Vlasov [1]. Pre potrebu výpočtu väčšieho množstva kritických síl bol zostrojený vlastný výpočtový program na základe metódy konečných prvkov (MKP). Druhá časť práce sa venuje vzpernej odolnosti hliníkových prútov s priečnymi alebo pozdĺžnymi zvarmi podľa normy [11]. Vzhľadom na zníženú pevnosť hliníka v teplom ovplyvnenej oblasti od zvárania sú tu určité špecifiká. Okrem toho je tu zavedená metóda efektívnej hrúbky prvku prierezu na rozdiel od metódy efektívnej šírky prvku prierezu, ktorá sa používa pri oceli. V tretej časti práce sa analyzuje metóda posudzovania vzpernej odolnosti prútov s nekonštantným prierezom a/alebo s nekonštantnou osovou silou a rámov z takýchto prútov zložených na základe analýzy teóriou II. rádu s imperfekciou odvodenou od vlastného tvaru prúta/rámu. Začiatočná globálna a lokálna imperfekcia sa v tvare ekvivalentnej geometrickej imperfekcie odvádza od vlastného tvaru straty stability prúta alebo rámu v pružnom stave. Vzhľadom na možnosť použitia tejto metódy aj pri prútoch s konštantným prierezom a osovou silou a rámoch z nich zložených, sa v poslednej časti práce nachádza porovnanie s ostatnými metódami posudzovania vzpernej odolnosti nachádzajúcimi sa v norme [10].
Kľúčové slová:kritická sila, priestorová strata stability , globálna analýza, vlastný tvar, hliníkové prúty so zvarmi, tenkostenný prút, vzperná odolnosť, imperfekcia

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie digitálnej rozmnoženiny školského diela prostredníctvom akademickej/univerzitnej knižnice na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely len používateľom v rámci vysokej školy (kontrola prístupu na základe IP adries počítačov alebo prostredníctvom mena a hesla).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene